https://bx.in.th/ref/SIXGUc/

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

6/17/2554

มคอ.3 การบริหารการพยาบาล ปี 2554

รายละเอียดของรายวิชา 503  429   การบริหารการพยาบาล 

ชื่อสถาบัน              วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
คณะ                        คณะพยาบาลศาสตร์
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1.  รหัสวิชาและชื่อวิชา          503  429   การบริหารการพยาบาล  ( Nursing  Administration)

2.   จำนวนหน่วยกิต              2 ( 2- 0- 2 )             
                               
3.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  เป็นรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ : กลุ่มวิชาชีพพยาบาล

4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
                อาจารย์ผู้รับผิดชอบ              .ฐานิกา  บุษมงคล
                อาจารย์ผู้สอน                       .ฐานิกา  บุษมงคล
                                                                .กัลยา   ปังประเสริฐ
                                                                อ.ธิดารัตน์   เลิศวิทยากุล

5.   ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน   ภาคเรียนที่ 1 /  ชั้นปีที่ 4

6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre- requisite)   ไม่มี

7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  ไม่มี

8.   สถานที่เรียน/เวลาเรียน   ห้อง 1306 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  เวลา 13.00-16.00น.

9.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด   วันที่ 28   เมษายน   2554

หมวดที่ 2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1.จุดมุ่งหมาย
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ทางการบริหารของพยาบาลวิชาชีพ
     วัตถุประสงค์  หลังเรียนจบวิชานี้ นักศึกษาสามารถ
 อธิบายแนวคิด และทฤษฎีการบริหารได้
วิเคราะห์กระบวนการ และภาวะผู้นำทางการพยาบาลได้
สรุปขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทางการพยาบาล ในสถานบริการสาธารณสุขระดับต่าง ๆ ได้
                         อภิปรายแนวทางในการบริหารการพยาบาล ในสถานบริการสาธารณสุข ระดับต่างๆ ได้

2.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
2.1   เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   และเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนให้นักศึกษาได้ค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและทันสมัย
2.2   นำผลการประเมินในปีการศึกษาที่ผ่านมา มาปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

หมวดที่ 3   ลักษณะและการดำเนินการ

1.   คำอธิบายรายวิชา
                แนวคิด ทฤษฎีการบริหาร กระบวนการและเทคนิคการบริหาร ภาวะผู้นำ  การบริหาร และการเป็นผู้นำทางการพยาบาล และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทางการพยาบาลในสถานบริการ สาธารณสุขระดับต่าง ๆ
2.   จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึกปฏิบัติ
การศึกษาด้วยตนเอง
30 ชั่วโมง
ตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย
ไม่มี
2  ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล โดยนัดหมายวันเวลาล่วงหน้า  หรือพบตามเวลาที่กำหนด  2 ชั่วโมง /สัปดาห์
      กลุ่ม A  เลขที่ 1-20  อ.ฐานิกา  บุษมงคล โทรศัพท์  043 246 536-8 ต่อ 209  มือถือ 085-645-8080
          Web blog : thethanika.blogspot.com  E-mail : thanika@cas.ac.th     ห้องพยาบาล(ชั้นลอย )
     กลุ่ม B เลขที่ 21-40 อ.กัลยา  ปังประเสริฐ  โทรศัพท์  043 246 536-8 ต่อ 388  ห้อง 1302
     กลุ่ม C เลขที่ 41-สุดท้าย อ.ธิดารัตน์  เลิศวิทยากุล โทรศัพท์  043 246 536-8 ต่อ 388 ห้อง 1302
          Web blog : thidaratana.blogspot.com  E-mail : thidarat@cas.ac.th     

หมวดที่  4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

การพัฒนาผลการเรียนในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวัง
1.   คุณธรรม  จริยธรรม
                1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการพัฒนา
                                พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์  มีวินัย  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การพิทักษ์สิทธิผู้รับบริการ  

                1.2  วิธีการสอน
                                -  สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในระหว่างการเรียนการสอนทุกหน่วยการเรียน
- การย้ำถึงความรับผิดชอบและความมีวินัยในการเข้าเรียน ความรับผิดชอบในการส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา
                                - เมื่อมอบหมายให้ทำรายงานต้องย้ำถึงการอ้างอิงอย่างถูกต้องเหมาะสมในรายงาน
                                - การยกตัวอย่าง กรณีศึกษาที่ถูกฟ้องร้องจากการคัดลอกผลงานของผู้อื่น
                1.3  วิธีการประเมินผล
                                -  พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
                                -  มีการอ้างอิงอย่างถูกต้องเหมาะสมในรายงาน

2.   ความรู้
                2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ
มีความรู้ใน แนวคิด และทฤษฎีการบริหารแนวคิด องค์ประกอบ และความสำคัญของการบริหาร ทฤษฎีการบริหาร  กระบวนการบริหารการพยาบาล ภาวะผู้นำ การบริหาร และการเป็นผู้นำทางการพยาบาล และบทบาท หน้าที่ของผู้นำทางการพยาบาล  แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ  ความแตกต่างระหว่างผู้นำ และผู้บริหาร  ทฤษฎี ภาวะผู้นำ  ทฤษฎีผู้นำตามสถานการณ์   ทฤษฎีภาวะผู้นำสมัยใหม่   เทคนิคการบริหารทางการพยาบาล   คุณสมบัติผู้นำทางการพยาบาล  บทบาทหน้าที่ของผู้นำทางการพยาบาล   การพัฒนาภาวะผู้นำทางการพยาบาล   การบริหารการพยาบาลในหน่วยบริการสาธารณสุข  หลักการบริหารบุคคลฝ่ายการพยาบาล  การบริหารงานในหน่วยงานบริการสาธารณสุข ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ  และการบริหารคุณภาพทางการพยาบาล
                2.2 วิธีการสอน
บรรยาย และอภิปราย (Lecture and Discussion)
วิเคราะห์สถานการณ์จากสื่อหนังสือพิมพ์ เอกสาร รายงานต่าง ๆ และการนำเสนอผลงาน (Situational Analysis
and Presentation)
แปลรายงานการวิจัย จากวารสาร
ศึกษาเรียนรู้สภาพจริงจากการสังเกต  การสอบถาม และผลการสะท้อนคิด
การนำเสนอผลการเรียนรู้
วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาคด้วยข้อสอบ
การคำนวณอัตรากำลังและการจัดตารางเวร
นำเสนอการวิเคราะห์กรณีศึกษา
การนำเสนอสรุปการอ่านบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.   ทักษะทางปัญญา
                3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
                                - พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเป็นระบบ คิดเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
                3.2  วิธีการสอน
                                - อภิปรายกลุ่ม
                                -  วิเคราะห์กรณีศึกษา
                                -  การสะท้อนคิด
                3.3  วิธีการประเมินผล
                                -  สอบกลางภาคและปลายภาค โดยข้อสอบเน้นการใช้สถานการณ์
                                -  การนำเสนอการวิเคราะห์กรณีศึกษา

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
                4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
                                -  มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
                                -  แสดงความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
                                -  รับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทำงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด
                4.2  วิธีการสอน
                                -  จัดกิจกรรมกลุ่ม
                                -  มอบหมายงานให้ค้นคว้าและศึกษาด้วยตนเอง เช่น ให้เลือกและอ่านบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการพยาบาล
                4.3  วิธีการประเมินผล
                                -  ประเมินตนเองและเพื่อนประเมินเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
                                -  รายงาน/พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
                                -  รายงานสรุปรวบยอดความรู้

5.   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
                5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
                                -  ทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง  การเขียน โดยการทำรายงานและเสนอหน้าชั้นเรียน
                                -  ทักษะในการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลจากสถานการณ์จำลอง
                                -  ทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อทำรายงาน
                                -  มีทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
                5.2  วิธีการสอน
                                -  อภิปราย
                                -  สอนให้ทำ web blog  
                                -  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ต ทำรายงาน และนำเสนอรายงานผ่าน web blog
                                -  รายงานสรุปรวบยอดความรู้ผ่าน web blog
                5.3  วิธีการประเมินผล
                                -  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและคุณภาพการอภิปราย
                                -  รายงาน
                                -  web blog  
หมวดที่  5   แผนการสอนและการประเมินผล

1.   แผนการสอน
หัวข้อ
วันที่/(ชั่วโมง)
กิจกรรมการเรียนการสอน
Test blue print
ผู้สอน
-แนะนำลักษณะวิชา   วัตถุประสงค์   กิจกรรมการเรียนและการประเมินผล

- การสร้าง web blog
13 มิย 54
(1)

(2)
-อาจารย์และนักศึกษาร่วมวางแผนและกำหนดข้อตกลงในการเรียนการสอนร่วมกัน
-บรรยายและสาธิต
-
อ.ฐานิกา
บุษมงคล
/อ.ธิดารัตน์
เลิศวิทยากุล
1.  แนวคิด และทฤษฎีการบริหาร
w  มโนทัศน์การบริหาร
w มโนทัศน์การบริหารการพยาบาล
20มิย54
(3)
-บรรยายประกอบสไลด์
-นักศึกษาสรุปการเรียนรู้ทาง
 web blog
รู้จำ -
เข้าใจ 5
นำไปใช้  5
วิเคราะห์ 5
อ.ฐานิกา
บุษมงคล
2.   การบริหารการพยาบาล
w  การบริหารทรัพยากรการบริหาร
w    กระบวนการบริหารการพยาบาล
w    การประเมินผลการบริหารการพยาบาล
27มิย54
(3)
-บรรยายประกอบสไลด์
-นักศึกษาสรุปการเรียนรู้ทาง
 web blog
รู้จำ -
เข้าใจ 5
นำไปใช้ 5
วิเคราะห์ 5
อ.ฐานิกา
บุษมงคล
3. ภาวะผู้นำ การบริหาร และการเป็นผู้นำทางการพยาบาล และบทบาท หน้าที่ของผู้นำทางการพยาบาล
w   แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
w   ความแตกต่างระหว่างผู้นำ และผู้บริหาร
w   ทฤษฎีภาวะผู้นำ
ทฤษฎีคุณลักษณะ
ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม
ทฤษฎีผู้นำตามสถานการณ์
ทฤษฎีภาวะผู้นำสมัยใหม่
w  คุณสมบัติผู้นำทางการพยาบาล
w  บทบาทหน้าที่ของผู้นำทางการพยาบาล
w  การพัฒนาภาวะผู้นำทางการพยาบาล
w  เทคนิคการบริหารทางการพยาบาล

4กค54
11กค54
(5)
-บรรยายประกอบสไลด์
-แจกใบงานให้ศึกษาภาวะผู้นำบุคคลสำคัญ(11กลุ่มๆละ 6 คน)
*ในหลวง
*มหาตมะคานธี
*ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์
*พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร
*อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ
*ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล
*ชิน โสภณพานิช
*อดอล์ฟ ฮิตเลอร์*อองซานซูจี
*เปรม ติณณสูลานนท์
*มจ.ชาตรี เฉลิมยุคล
-นำเสนอการวิเคราะห์+สรุปการเรียนรู้นำเสนอ  blog
รู้จำ-
เข้าใจ 5
นำไปใช้ 5
วิเคราะห์ 5
อ.ฐานิกา
บุษมงคล
แผนการสอน(ต่อ)
หัวข้อ
จำนวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการสอน
Test blue print
ผู้สอน
4.  การบริหารการพยาบาลในหน่วยบริการสาธารณสุข
w    หลักการบริหารบุคคลฝ่ายการพยาบาล
-  การจัดระบบการบริหารงานบุคคล
-  การจัดอัตรากำลัง
-  การวิเคราะห์งาน
-  การพัฒนาบุคลากร
w  การบริหารงานในหน่วยงานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
-  การจัดหอผู้ป่วย/ การจัดหน่วยบริการ
-  การจัดระบบงาน
-  การจัดทีมการพยาบาล
-  การนิเทศการพยาบาล
-  การจัดการพัสดุและเวชภัณฑ์
 -  การบันทึกและรายงานทางการพยาบาล
18กค54
25กค54
1 สค54
(8)
สอบกลางภาคหน่วยที่1-4

-บรรยายประกอบสไลด์
-ใบงานการวิเคราะห์อัตรากำลังและการจัดตารางเวร(เดี่ยว)
-นักศึกษาสรุปการเรียนรู้นำเสนอ web blog
รู้จำ 5
เข้าใจ 10
นำไปใช้ 20
วิเคราะห์ 5
อ.กัลยา
ปังประเสริฐ
5. การบริหารคุณภาพทางการพยาบาล
 - การประกันคุณภาพทางการพยาบาล
-  ระบบการประกันคุณภาพ
-  องค์ประกอบของระบบประกันคุณภาพการพยาบาล เช่น มาตรฐานการพยาบาล 
การตรวจสอบคุณภาพการพยาบาล การปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล
15สค54
 (3)
-บรรยายประกอบสไลด์
-ใบงานกลุ่ม
-นักศึกษาสรุปการเรียนรู้นำเสนอ web blog
รู้จำ-
เข้าใจ 5
นำไปใช้ 5
วิเคราะห์ 5
อ.ธิดารัตน์
เลิศวิทยากุล

6.การจัดการความรู้ทางการพยาบาล
-  แนวคิดการดำเนินงานการจัดการความรู้ทางการพยาบาล
- เป้าหมายการจัดการความรู้ทางการพยาบาล
- ความหมายของความรู้ 
- ระดับของความรู้
- โมเดลการจัดการความรู้
- กล่องเครื่องมือ KM
22สค54
(3)
สอบปลายภาคหน่วยที่5-6

-บรรยายประกอบสไลด์
-การอ่าน สรุปและการแลกเปลี่ยนความรู้จากบทความวิจัย
-นักศึกษาสรุปการเรียนรู้นำเสนอ web blog
รู้จำ-
เข้าใจ 5
นำไปใช้ 5
วิเคราะห์ 5
อ.ฐานิกา
บุษมงคล
2.   แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การประเมิน
สัปดาห์ที่กำหนด
สัดส่วนของการประเมินผล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
1.  สอบ
      1.1   สอบกลางภาค(4หน่วย)
      1.2   สอบปลายภาค(2หน่วย)

6-14สค54
29สค-4กย54
60 %
40 %
20 %
อ.ทุกท่าน
2.  การเข้าชั้นเรียน
ตลอดเทอม
5%
อ.ทุกท่าน
3.   การมีส่วนร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
ตลอดเทอม
5%
อ.ทุกท่าน
4.   วิเคราะห์กรณีศึกษาภาวะผู้นำ และการนำเสนอ(กลุ่ม)
4,11 กค54
10%
อ.ฐานิกา บุษมงคล
5.   การทำงานกลุ่มและผลงานการประกันคุณภาพทางการพยาบาล
22สค54


10%
อ.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
6.   การอ่านและสรุปบทความวิจัย
-เสนอหัวข้อต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
-Show and share

20มิย54
22สค54

10%

อ.ทุกท่าน


หมวดที่  6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตำราและเอกสารหลัก
Ellin, Janice R.; and Harter, Celia L.2000. Managing and Coordinating Nursing Care. Philadelphia:
Lippincott.
Grossan, Sheila and Valiga, Theresa M.1999. The New Leadership Challenge : Greating the Future of
Nursing . Philadelphia: F.A. Davis.
Huber, Diane.2000. Leadership and Nursing Care Management. 2nd ed. Philadelphia: W.B. Saunders.
Marquis, B.L. and Huston, C. J. (2000). Leadership role and management functions in nursing. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins.
Sullivan, E.J. and Decker P.J. (1992). Effective management in nursing. 3th ed. California : Addison – Wesley.

2.เอกสารและข้อมูลสำคัญ
- นิตยา  ศรีญาณลักษณ์ .(บรรณาธิการ).2545. การบริหารการพยาบาล . กรุงเทพฯ : บริษัทประชุมช่าง.
- วิทยาลัยพยาบาลสภาการชาดไทย. 2551. การบริหารการพยาบาล. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิทักษ์การพิมพ์.
- ฐานข้อมูลและระบบสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่
                Web site สภาการพยาบาล
                เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (THAI  LIS):  http://www.thailis.or.th/
JONA : http://journals.lww.com/jonajournal/pages/default.aspx
Web blog : thethanika.blogspot.com (อ.ฐานิกา  บุษมงคล)
                Web blog:  thidaratana.blogspot.com (อ.ธิดารัตน์  เลิศวิทยากุล)
               
3.เอกสารและข้อมูลแนะนำ
                3.1 หนังสือ
ไขแสง  โพธิโกสุม. 2543. ทักษะผู้นำทางการพยาบาล. สงขลา : ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและ
บริการการพยาบาล. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ปรางทิพย์  อุจะรัตน์.2541. การบริหารทางการพยาบาล . กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ์.
พวงทิพย์   ชัยพิบาลสฤษดิ์. 2551. คุณภาพการบริหารการพยาบาล. กรุงเทพฯ : บริษัทวีพริ้นท์ (1991) จำกัด.
เพ็ญจันทร์  แสนประสาน  และคณะ. 2549.  การจัดการทางการพยาบาลสู่การเรียนรู้. กรุงเทพฯ :
บริษัทสุขุมวิทการพิมพ์ จำกัด.
เพ็ญจันทร์  แสนประสาน และคณะ.  2549.   การจัดการทางการพยาบาลเพื่อความปลอดภัย. กรุงเทพฯ  :
บริษัทสุขุมวิทการพิมพ์ จำกัด.
ภัทรา  เจดีย์ศรี .2539. การบริหารองค์กรพยาบาล . พิษณุโลก : สำนักพิมพ์บ้านเลขา.
เรมวล  นันท์ศุภวัฒน์.2542. ภาวะผู้นำทางการพยาบาลในองค์กร . เชียงใหม่ : นนทบุรีการพิมพ์.
สุลักษณ์   มีชูทรัพย์. 2539. การบริหารงานบุคคลากรทางการพยาบาล . กรุงเทพฯ : ศุภวนิชการพิมพ์.
อุดมรักษ์  สงวนศิริธรรม.2534.กระบวนการบริหารการพยาบาล . เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์
                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
                3.2 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์
Andrew Neitlich . ค้นจาก http://www.healthcareperformanceinstitute.com/ เมื่อ 14 ธันวาคม 2553
Carol J. Galganski. (2006). Mapping the literature of nursing administration . J Med Libr Assoc 94(2).
นิพิฐ พิรเวช, อังคณา โลหะกิจเสถียร, ราตรี พิริยะประสาธน์,พารินทร นิ่มเชียง และเนตรรัตน์ ชนะเสรีชัย  
การบริหารทรัพยากรสุขภาพ (Utilization Management). ค้นจากhttp://www.si.mahidol.ac.th/
km/cops/utilization_management/admin/knowledge_files/utilization%20management.pdfเมื่อ 15 ธันวาคม 2553

หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
                -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
                -  การสะท้อนคิด(reflective journal) ของผู้เรียนผ่าน web blog
                -  แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
               
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน
                -  การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
                -  ผลการสอบ/การเรียนรู้
                -  การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้

3.   กลไกและการปรับปรุงการสอน
              -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อร่วมหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา
-  การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน

4.   การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
                มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา(คะแนน/เกรด) กับข้อสอบ รายงาน  โครงการ  และการให้คะแนนพฤติกรรมนักศึกษา

5. การดำเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
                ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปีตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
แสดงความคิดเห็น