https://bx.in.th/ref/SIXGUc/

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

7/01/2554

ความหมายของการบริหารการพยาบาล

ความหมายของการบริหารการพยาบาล

ฐานิกา  บุษมงคล,พยม.
ประพิณ วัฒนกิจ, 2541 อ้างใน พรทิพย์ ชีวะพัฒน์, 2551 กล่าวว่า การบริหารการพยาบาล (Nursing administration) หมายถึง การจัดการทางการพยาบาลและจัดระบบบริการพยาบาล เพื่อให้เกิดวิธีการให้การพยาบาลที่ปลอดภัยแก่ผู้ป่วย หรือผู้ใช้บริการรักษาพยาบาลเป็นสำคัญ

นิตยา ศรีญาณลักษณ์, 2545 กล่าวว่า การบริหารการพยาบาล หมายถึง การดำเนินงานตามกระบวนการบริหาร โดยอาศัยปัจจัยต่างๆที่จำเป็นต่อการบริหาร เพื่อให้บุคลากรการพยาบาลสามารถให้การพยาบาลที่มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์

วิภาพร วรหาญ, 2550 กล่าวว่า การบริหารการพยาบาล หมายถึง การดำเนินงานที่อาศัยความร่วมมือของบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับในการดูแลรักษาพยาบาลผู้รับบริการโดยใช้ทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่ เช่น บุคลากร พัสดุ และเวชภัณฑ์ รวมทั้งงบประมาณหรือเงิน ในการดำเนินงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อให้บริการด้านสุขภาพ แก่ผู้รับบริการ ครอบครัว และชุมชน
แสดงความคิดเห็น