https://bx.in.th/ref/SIXGUc/

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

6/20/2553

ใบงานรายวิชา การวิจัยทางการพยาบาล

ใบงานรายวิชา การวิจัยทางการพยาบาล
สำหรับ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
ปีการศึกษา 2553
ให้นักศึกษาตอบคำถามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
โดยระบุชื่อและนามสกุลให้ชัดเจน

1. ให้นักศึกษาอธิบายความหมายของสมมติฐานต่อไปนี้ ข้าวโพดที่ปลูกในฤดูที่แตกต่างกันจะให้ผลผลิตที่แตกต่างกัน สมมติฐานทางสถิติ H0 : U1 = U2 H1 : U1 ≠ U2 เมื่อ U1 คือ ผลผลิตในการปลูกข้าวโพดในฤดูฝน และ U2 คือ ผลผลิตในการปลูกข้าวโพดในฤดูหนาว

2. ให้นักศึกษาอธิบายความหมายต่อไปนี้ “คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนจากวิธีการสอนแบบจิ๊กซอว์ สูงกว่าคะแนนของนักศึกษาที่เรียนจากวิธีการสอนแบบบรรยาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05”
3. “ใช้ขมิ้นชันทาสิว มีผลทำให้สิวหายเร็วขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01”

4.จงระบุว่าส่วนใดในชื่อเรื่องวิจัยต่อไปนี้เป็น
     1)  ตัวแปรตาม และ ตัวแปรต้น (ถ้ามี)   
     2)  วัตถุประสงค์ หรือวิธีการวิจัยหลัก 
     3)  บริบท (context)

4.1  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา


4.2  การเปรียบเทียบเจตคติระหว่างคนงานชายหญิง

4.3  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

4.4  การสร้างมาตรฐานการพยาบาลตามแนวคิดเมสันในผู้สูงอายุที่มีปัญหาสมองเสื่อม

4.5  การวัดระดับความเครียดขณะขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลรายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

กำหนดส่งงานวันสุดท้าย 30 มิถุนายน 2553
แสดงความคิดเห็น