https://bx.in.th/ref/SIXGUc/

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

7/19/2553

รวมลิงค์การจัดการความรู้

บทความการจัดการความรู้
การจัดการความรู้
พัฒนาคนให้คุ้มค่า พัฒนาที่วิธีคิด
จัดการความรู้เพื่อการเปลี่ยนผ่าน
การตรวจสอบความรู้ (Knowledge Audit)
วิธีดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กร ตามแนวทางของ Nonaka & Takeuchi
บทบาทของผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้
ความรู้ยุคที่ 2
การจัดการความรู้คืออะไร
สามเหลี่ยมความรู้
การจัดการความรู้คืออะไร ไม่ทำ – ไม่รู้
เทคนิคการประชุมระดมความคิดแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก
การอบรมมี 2 แนวใหญ่ๆ คือ แนว Training กับแนว Learning
ทศานุภาพของการจัดการความรู้
ทศวิบัติของการจัดการความรู้ในหน่วยราชการ
วิถีแห่งองค์กรอัจฉริยะ
การจัดการความรู้...สู่อนาคตที่ใฝ่ฝัน
ภาวะผู้นำ และการเปลี่ยนแปลง
ความรู้ ปัญญา และการเรียนรู้
บทสัมภาษณ์ เรื่อง “นวัตกรรมทางการศึกษา”
แสดงความคิดเห็น