https://bx.in.th/ref/SIXGUc/

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

9/13/2553

เก็งแนวข้อสอบสภาการพยาบาล(มารดาและทารก)

วัตถุประสงค์  ในการเผยแพร่แนวข้อสอบนี้ เพื่อต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการในเรื่องแนวข้อสอบอย่างกว้างขวาง หากปล่อยให้ทุกอย่างจบลงในห้องสอบ ดูจะน่าเสียดาย เพราะวัตถุประสงค์สำคัญของการสอบคงไม่ใช่แค่สอบผ่านหรือไม่ผ่าน แต่อยู่ที่การได้ความรู้เพิ่มจากการสอบและข้อสอบต่างหาก
ที่มาของแนวข้อสอบ ข้อสอบนี้เป็นเพียงแนวที่ได้จากการเก็งข้อสอบ ของผู้ที่เคยเข้าสอบแล้ว และผู้ที่ยังไม่เคยเข้าสอบแต่ได้มีโอกาสอ่านแนวข้อสอบจากที่ต่างๆ ได้รับการติวบ้างอะไรบ้าง จึงนำออกจากวงสนทนาของคนเหล่านั้นมาเผยแพร่ โดยปราศจากจุดมุ่งหมายทางการค้าอย่างสิ้นเชิง แต่เป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพพยาบาลอย่างแท้จริง

หมายเหตุ หากท่านใดพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ และต้องการให้หยุดเผยแพร่ โปรด แจ้ง  ทางเราจะดำเนินการให้โดยทันที

ลงชื่อ ฐานิกา บุษมงคล1.เนื้อเยื่อที่หุ้มของเหลวของเอมบริโอ คือ


ก.Funis

ข. Amnion

ค. Chorion

ง. Yolk sac2.การทำงานที่สำคัญของโปรเจสเตอโรน คือ

ก. กระตุ้นการสร้างรังไข่

ข. พัฒนาเพศหญิง

ค. เตรียมมดลูกสำหรับปรับการฝังตัวของรังไข่

ง. การแยกลักษณะทางเพศระดับทุติยภูมิในเพศชาย


3. ระหว่างกระบวนการ gametogenosis เซลล์เพศชายและหญิงจะแบ่งตัวแต่ละเซลล์เพประกอบด้วย

ก. 22 คู่ของ autosomes ในนิวเคลียส

ข. 46 คู่ของ Chomosomes ในนิวเคลียส

ค. A diploid number ของ Chomosomes ในนิวเคลียส

ง. A hiploid number ของ Chomosomes ในนิวเคลียส


4. อะไรไม่ใช่สิ่งที่รกสร้างขึ้น

ก. Somatotropis

ข. Chorionic gonadotropin

ค. Follicle stimulating Hormone

ง. Progesterone precursor substances


5. การพัฒนาเซลล์ที่เรียกว่า Fetus

ก. หัวใจของการสร้าง คือ การได้ยิน

ข. อายุ 8 สัปดาห์

ค. การฝังตัวของไข่

ง.ปลายสัปดาห์ที่ 2 ของการคลอด


6.ระหว่างการตั้งครรภ์ ปริมาตร tidal air เพิ่มขึ้นเพราะ

ก.มีการเพิ่มขึ้นของปริมาตรเลือดทั้งหมด

ข.มีการเพิ่มขยายของ ribs ด้านล่าง

ค.มีการเพิ่มของกระบังลม

ง.มีการเพิ่มขยายของ ribs ด้านบนสูง


7.มดลูกสูงขึ้นจากช่องเชิงกราน และมาบริเวรช่องท้อง คะเนอายุครรภ์ได้เท่าใด

ก. 10 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์

ข. 8 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์

ค. 12 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์

ง. 18 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์


8.การเคลื่อนไหวของทารกครั้งแรกที่มารดารับรู้คือ

ก. Lightening

ข. Quickening

ค. Ballottement

ง. Engagement9.ทารกน้ำหนักมากที่สุดช่วงที่มีพัฒนาการทารกในครรภ์ในระยะใด

ก. ไตรมาสที่ 1

ข. ไตรมาสที่ 2

ค. ไตรมาสที่ 3

ง. ช่วงฝังตัว


10. 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ estrogen และprogesterone สร้างมาจากที่ใด

ก.Placenta

ข.Adrenal cortex

ค.Corpus luteum

ง.Anteriorhypophysis


11.การไหลเวียนเลือดของ fetal ปริมาณออกซิเจนสูงสุดในที่ใด

ก. Umbical artery ข. Ductus venosus

ค. Pulmonary artery ง. Ductus arteriosus


12.วันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย คือ 22กรกฎาคม กำหนดคลอดคือวันใด

ก. 5 พฤษภาคม ข. 17 เมษายน

ค. 10 มีนาคม ง. 10 เมษายน


13.ประจำเดือนครั้งสุดท้ายเริ่มวันที่ 10 มิถุนายน ตามกฎของ Nagele จะคลอดเมื่อไร

ก. 17 มีนาคม ข. 17 เมษายน

ค. 10 มีนาคม ง. 10 เมษายน


14.ไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์มารดาควรรู้เรื่องอะไร

ก.การคลอด

ข.อาการแสดงขอภาวะแทรกซ้อน

ค. บทบาทของการเป็นแม่พ่อ

ง.เหตุผลการเปลี่ยนแปลงของกายภาพของหญิงตั้งครรภ์


15.เส้นผ่าศูนย์กลางของสะโพกเป็นส่วนสำคัญในการใช้วัดอะไร

ก.Conjugate vera ข.Diagonal Conjugate

ค.Transverse diameter ง.Transverse Conjugate


16.ระหว่างการตั้งครรภ์กล้ามเนื้อมดลูกขยายตามขนาดของ fetus สิ่งที่ขยายคือ

ก.โดยกล้ามเนื้อมดลูก กระตุ้นมาหดรัดตัวของมดลูกจนกระทั่ง Oxytocin กระตุ้นกระบวนการเกิด

ข.ป้องกันการกระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก โดยประมาณ estogen สูงสุดระหว่างตั้งครรภ์

ค.กระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกโดยการทำงานร่วมกันระหว่าง estrogen และprogesterone

ง.กระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก แต่ป้องกันระดับ progesterone ระหว่างตั้งครรภ์


17.ข้อใดคือการเปลี่ยนแปลงระบบเลือดในไตรมาสที่ 2 ของการตั้งครรภ์

ก.WBC ลดลง ข.HCT เพิ่มขึ้น

ค.ปริมาณเลือดเพิ่มขึ้น ง.อัตราการตกตะกอนลดลง


18.การเปลี่ยนแปลงของ vaginal mucucosa ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงใด

ก.Ladin’s sign ข.Hegar’s sign

ค.Goodell’s sign ง.Chadwick’s sign


19.การคุมกำเนิดด้วยยาเม็ดคุมกำเนิด ชนิดฮอรฮโมนรวม estrogen และ progesteroneในผู้รับบริการหญิง พยาบาลควรให้คำแนะนำผู้มารับบริการเกี่ยวกับยาที่ได้รับในเรื่องใด

ก.ตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกสองเดือน

ข.รับประทามแคลเซียมเพิ่มขึ้น

ค.จำกัดการมีเพศสัมพันธ์

ง.สังเกตการมีเลือดออกทางช่องคลอดที่ผิดปกติ


20.ระหว่างมีการ Salinisationของการทำแท้ง พยาบาลควรบอกให้ระวังอาการาข้างเคียงของภาวะโซเดียมในโลหิตมากเกินไป(Hypernatremia)ในข้อใด

ก. Edema

ข.Oligulia

ค. Head ache

ง.Bradycardia


21.ขั้นตอนของการ Salinisation สำหรับการแท้งอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ ผู้รับบริการบอกว่าการตั้งครรภ์นั้นน่าจะเริ่มตั้งแต่เมื่อใด

ก. 2 ชั่วโมงหลังจากการทำ

ข. 4 ชั่วโมงระหว่างการทำ

ค. 8-24 ชั่วโมงหลังจากการทำ

ง. หลายนาทีระหว่างการทำ


22.คู้สมรสที่ไม่ต้องการมีบุตรอีก ภรรยาต้องการทำหมัน ก่อนทำการผ่าตัดควรแนะนำเรื่องใด

ก.ครอบครัวของคุณสามารถกลับบ้านได้ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังการผ่าตัด

ข.คุณจะต้องคุมกำเนิดจนกระทั่งกลับมาตรวจอีกใน 6สัปดาห์

ค.คุณตั้งหลีกเลี่ยงการยกของหนักและการออกกำลังกายที่หักโหมใน 2-3 สัปดาห์

ง.ถ้าคุณต้องการมีบุตรอีก การผ่าตัดสามารถแก้ไขได้โดยง่าย


23.วันหนึ่งในคลินิกของการวางแผนครอบครัวที่ยุ่งยากมาก supervisor ถามพยาบาลจากคลินิกกุมารเวช ผู้ที่เห็นด้วยจากการควบคุมการเกิดด้วยวิธีทาง chemical หรือ mechanical ของคลินิกการวางแผนครอบครัวผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เกิดความคิดว่าพยาบาลจะตอบว่าอย่างไร

ก.ฉันจะไปแต่มนตรงกันข้ามกับความเชื่อของฉัน

ข.ฉันจะไม่ทำหมัน ฉันไม่เชื่อในการควบคุม

ค.มีสิ่งอื่นที่มอบหมายโดยตรงกันข้ามกับความเชื่อของฉันไหม

ง.ฉันการเสริมกำลังด้วยวิธีที่เลือก


24.การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงใดที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้

ก.ครึ่งระยะรอบเดือน

ข.ทันทีหลังจากประจำเดือนหมด

ค.14 วันก่อนระยะการมีประจำเดือนครั้งต่อไป

ง.14 วันหลังจากเริ่มมีประจำเดือน


25.ปัจจัยในการมีบุตรยาก บางทีสัมพันธ์กับค่า pH ของช่องคลอด ยาใดที่จะได้รับเพื่อเปลี่ยนแปลงค่า pHของช่องคลอด

ก. Estrogen therapy (การรักษาด้วยเอสโตเจน)

ข.Sulfur insufflations(การพ่นด้วยกำมะถัน)

ค.latic acid douches(การสวนล้างด้วยกรดแลคติค)

ง.Sodium bicarbonate douches(การสวนล้างด้วยโซเดียมไบคาร์บอนเนต)


26.การวินิจฉัยการมีบุตรด้วยการทำ postcoital testในช่วงเวลาใดดีที่สุด

ก.1 สัปดาห์หลังการตกไข่

ข. ทันทีหลังการมีประจำเดือน

ค.ก่อนระยะของการมีประจำเดือนครั้งต่อไป

ง.ใน 1 ถึง 2 วันของการตกไข่


27. การทำ tubal insufflations testจะตัดสินใจทำหรือไม่เมื่อเกิดการอุดตันของท่อนำไข่ภาวะมีบุตรยากมีสาเหตุจากการแตกของท่อนำไข่ จะสัมพันธ์กำสิ่งใดมากที่สุด

ก.การติดเชื้อในอดีต

ข.เนื้องอกชนิดเส้นใย(Fibroid tumor)

ค.ความผิดปกติแต่กำเนิด

ง.การบาดเจ็บที่ผ่านมาของท่อนำไข่


28.คู่สมรสที่มีปัญหาที่มีบุตรยาก พยาบาลควรทราบเกี่ยวกับอะไร

ก.ภาวะมีบุตรยากเป็นปกติในทางจิตวิทยา

ข.ภาวะมีบุตรยากและการเป็นหมันเป็นปัญหาเดียวกัน

ค.คู่สมรสไม่สามารถมีบุตรหลังการทดลองใน 1 ปี

ง.คนใดคนหนึ่งมีปัญหาทำให้ไม่สามารถมีบุตรได้


29.ความเข้าข้นสูงของเอสโตรเจนในเลือดมีผลอย่างไร

ก.สาเหตุของการตกไข่

ข.กระตุ้นการหลั่งของน้ำนม

ค.ยับยั่งการหลั่งFHS

ง.เป็นสาเหตุหนึ่งของ osteoporosis


30.การทดสอบใดใช้ในการตัดสินความสามารถในการเคลื่อนไหวของสเปิร์ม

ก.Rubin test

ข.Postcoital test

ค.Friedman test

ง.Papanicolaou test


31.ในหญิงการประมาณอวัยวะอุ้งเชิงกรานจะสำเร็จได้โดยวิธีใด

ก.Biopsy

ข.Cystoscopy

ค.Culdoscopy

ง. Hysterosapingogram


32.การประเมินผู้รับบริการที่สงสัยว่าเป็น hydatidiform mole พยาบาลควรเตือนในเรื่องใด

ก.ภาวะความดันโลหิตต่ำ

ข.FHR ลดลง

ค.การขยายของดลูกผิดปกติ

ง.ไม่มีความเจ็บปวด,มีเลือดออกทางช่องคลอด


33.หญิงตั้งครรภ์รายหนึ่งขณะตั้งครรภ์พบว่า ท่อนำไข่แตกพยาบาลควรบอกผู้รับบริการทราบว่าการเกิดอากรปวดที่หน้าท้องส่วนล่างและเริ่มมีเลือดออกทางช่องคลอดเมื่อใด

ก.6 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์

ข. เมื่อเริ่มต้นของไตรมาสสุดท้าย

ค.ตลอดไตรมาสที่สอง

ง.เกิดขึ้นหลังจากการฝังตัวทันที34.ผู้รับบริการมาอาการขาดประจำเดือนมาสองเดือนก่อนที่จะมาคลินิก มีเลือดออกทางช้องคลอด และปวดบริเวณ lower-quadrant 1 ข้าง พยาบาลจะสงสัยว่าผู้รับบริการรายนี้เป็นโรคอะไร

ก.Abruptio placenta

ข.An ectropic pregnancy

ค.An incomplete abortion

ง.A rupture of a graafian follicle


35.ผู้รับบริการรายหนึ่งมาจากอิสราเอล มีความเกี่ยวข้องกับโรคทางพันธุกรรมที่รู้จักกันแพร่หลายในระหว่างชาวยิว (Jiwish)มาพบพยาบาลที่คลินิก พยาบาลแนะนำว่าพวกเขาควรไปตรวจเลือดเพราะบางทีเด็กที่เกิดมาอาจเป็นโรคใด

ก. PKU

ข.Cystic fibrosis

ค.Cooley’s anemia

ง.Tay-Sachs disease


36.หญิงไทยอายุ 16 ปี มาพบแพทย์ด้วยประจำเดือนไม่มา 3 เดือนก่อนที่เข้าพบแพทย์พยาบาลซักประวัติ พบว่าเธอไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด แต่เธอไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ในตอนนี้ พยาบาลควรแนะนำอย่างไรตามแนวทางการพยาบาล

ก.เดี่ยวจะแจ้งให้คุณทราบในขณะที่ตรวจกับแพทย์

ข.เพราะอะไรจึงทำให้คุณมาที่คลินิก

ค.หญิงส่วนใหญ่ที่อายุเท่ากันกับคุณ ก็มีภาวะผิดปกติอย่างนี้เช่นกัน

ง.คุณอาจจะตั้งครรภ์ ถ้าคุณเคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน


37.มารดาหลังคลอดบอกกับพยาบาลว่าเธอไม่สามารถให้นมบุตรได้ เพราะเธอต้องทำงาน ในฐานะที่คุณเป็นพยาบาลคุณควรให้คำแนะนำอย่างไร

ก.คุณข้นข้างที่จะตระหนักในการให้นมบุตร เราควรมาคุยกันเรื่องนี้ว่าควรทำอย่างไร

ข.ขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณควรทำอะไรที่เห็นว่าเหมาะสม

ค.ควรจะดูแลให้นมบุตรในช่วงนี้เพราะเป็นช่วงที่สำคัญในการสร้างพัฒนาการเด็ก

ง.ถ้าให้นมโดยใช้ขวดนมอาจทำให้ทารกเกิดการสำลักได้


38.มารดาตั้งครรภ์แรก อายุครรภ์ 37 สัปดาห์ ภายหลังคลอดย้ายไปที่ตึกหลังคลอด พยาบาลควรแนะนำอย่างไรเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารก

ก.แนะนำการกระตุ้นการให้นมบุตร

ข.อนุญาตเป็นพิเศษให้มารดาเข้าเยี่ยมในหอผู้ป่วยเด็กอ่อน

ค.จัดพยาบาลให้คอยดูแลมารดาและทารก

ง.จัดให้มารดาอยู่ในห้องเดียวกับทารกตลอด 24 ชั่วโมง


39.หญิงคนหนึ่งสงสัยว่าตนเองตั้งครรภ์แต่ตนเป็นผู้ที่หารายได้เลี้ยงดูครอบครัวเพียงคนเดียว เธอกังวลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ พยาบาลควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์อย่างไร

ก.ในขณะตั้งครรภ์จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์

ข.มีความรู้สึกฝักสองฝ่ายไม่แน่ใจในการตั้งครรภ์ของตนเอง

ค.มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านฮอร์โมนและสรีรวิทยาของการตั้งครรภ์

ง.การตั้งครรภ์ส่งต่อความรู้สึกทางความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา


40.วัยรุ่นชายและหญิงคู่หนึ่งมาที่คลินิกฝากครรภ์พบว่าตนเองตั้งครรภ์ได้ 8 สัปดาห์ จึงมาปรึกษาพยาบาลเกี่ยวเรื่องทำแท้ง พยาบาลจึงให้ข้อมูลว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  ส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์มีความรู้สึกผิด ทั้งสองจึงออกจากคลินิกด้วยความวิตกกังวล ข้อใดเหมาะสมที่สุด

ก.ทั้งสองได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว

ข.คำแนะนำของพยาบาลควรคำนึงถึงความรู้ด้านวิยาศาสตร์ร่วมด้วย

ค.พยาบาลควรบอกแพทย์เนื่องจากเนื่องจากพยาบาลไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำแท้งได้

ง.พยาบาลไม่รู้สึกผิดตราบใดที่ไม่คิดว่าคำถามของสามีภรรยาคือความต้องการจะทำแท้ง


41.หญิงตั้งครรภ์ 16 เดือน ได้รับการตรวจถุงน้ำคร่ำและพบว่าเด็กเป็นโรค down syndrome ดังนั้นสามีและเธอจึงตัดสินใจที่จะเอาเด็กออก ในฐานะเป็นพยาบาล ควรคำนึงถึงข้อใด

ก.ความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อหลังผ่าตัด

ข.อารมณ์ที่ไม่มั่นคงของผู้ป่วยในขณะนี้

ค.การให้คำปรึกษาเลื่อนออกไปก่อน

ง.ผู้ป่วยควรที่จะได้รับการระบายอารมณ์บ้าง


42.จากการวิจัยพบว่าสภาวะอารมณ์ในขณะตั้งครรภ์มีผลทำให้

ก.การปฏิเสธการตั้งครรภ์จะส่งผลในเกิดการปฏิเสธทารกด้วย

ข.ความวิตกกังวลเกี่ยวกับบทบาทการเป็นมารดา

ค.ความรักของแม่ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงสัปดาห์แรกหลังให้กำเนิด

ง.การเป็นแม่ที่ดีในอนาคต


42.มารดาตั้งครรภ์หลัง อายุ 26 ปี มีปัญหาน้ำหนักตัวน้อยและไม่ค่อยชอบรับประทานอะไร พยาบาลควรแนะนำอย่างไร

ก.นำปัญหานี้ไปปรึกษาหัวหน้างานเพื่อนำเรื่องไปปรึกษาแพทย์ต่อไป

ข.แจ้งให้ครอบครัวทราบเพื่อที่จะจัดอาหารและเครื่องดื่มพิเศษให้

ค.สั่งมิลเชทที่มีโปรตีนสูงมาให้

ง.อธิบายกับครอบครัวทราบถึงระบบโภชนาการว่าควรจัดอาหารอะไรมาให้


43.หญิงตั้งครรภ์รายหนึ่งมีปัญหาระยะการคลอดยาวนานและเจ็บครรภ์มาก ท่านจะให้การพยาบาลอย่างไร

ก.นวดกระดูกก้นกบให้เพื่อเบาเทาความเจ็บปวด

ข.ถ้ามีปัญหาอะไรให้บอกสามี

ค.อธิบายให้เข้าใจว่าทุกคนต้องเป็นเช่นนี้

ง.เปิดโอกาสให้มารดาได้ระบายความเจ็บปวดล


44.มารดาหลังคลอดให้กำเนิดบุตรชายซึ่งเป็น under epidural anesthesia หลังจากนั้นพยาบาลก็มอบเด็กให้แม่อุ้มเมื่อเธอเห็นลูกเธอจึงถามพยาบาลว่า ลูกของเธอปกติรึเปล่า พยาบาลควรจะตอบว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

ก.เป็นปกติเหมือนเด็กทารกทั่วไป

ข.เขาน่าจะปกติเพราะร้องไห้เสียงดัง

ค.เป็นปกติแน่ เพราะการตั้งครรภ์ของคุณและการคลอดเป็นไปได้อย่างปกติ

ง.เราควรจะแก้ผ้าอ้อมออกนะคุณจะได้ดูด้วยตัวเอง


45.ข้อใดกล่าวถูกต้องในเรื่องการพยาบาลว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแม่และเด็กแรกเกิด

ก.ให้แม่เป็นผู้ช่วยในการดูแลลูกของเธอเอง

ข.ชี้แนะวิธีการให้นมบุตรจากขวด และน้ำนมแม่

ค.ปล่อยให้แม่ได้มีเวลาดูแลและเปลี่ยนผ้าให้ทารก

ง.สังเกตอยู่ห่างๆเพื่อดูการสร้างสัมพันธภาพระหว่างแม่และลูกเอง


46.ในขณะที่มารดากำลังอุ้มทารกพยาบาลควรจะให้มารดาทำอย่างไร

ก.พูดคุยกับทารก

ข.เรียกชื่อทารก

ค.สัมผัสเด็กด้วยปลายนิ้วมือ

ง.อุ้มเฉยๆไม่ต้องทำอะไร


47.การพยาบาลมารดาท้องแรกซึ่งมีเลือดกรุ๊ป B-negative และทารกที่คลอดเลือดกรุ๊ปAB-positive

สิ่งที่พยาบาลต้องตระหนักในการดูและมารดารายนี้คือ

ก.จัดหาและเตรียมการรักษาสำหรับการทำ RhoGAM

ข.สังเกตภาวการณ์ไม่เข้ากันของหมู่เลือด ABO

ค.พิจารณาตรวจกรุ๊ปเลือดของบิดา

ง.ตรวจหาหมู่เลือดและทดสอบการเข้ากันของเลือดของมารดาทันที


48.การไหลเวียนเลือดโดยปกติขณะตั้งครรภ์ ส่งผลกระทบใดต่อระบบหัวใจของหญิงตั้งครรภ์

ก.ค่อยๆเพิ่มขนาดของมดลูก

ข.ลดจำนวนเม็ดเลือดแดง

ค.เพิ่มปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจหลังอายุครรภ์ ค.เพิ่มปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจหลังอายุครรภ์ 34 สัปดาห์

ง.อัตราการเต้นของหัวใจเต้นเร็วขึ้นในช่วงครึ่งท้ายของการตั้งครรภ์


49.หญิงตั้งครรภ์ร่วมกับการเป็นโรคหัวใจ Class II มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ที่จะทำให้หัวใจทำงานหนักเพิ่มขึ้น พยาบาลจะอธิบายให้หญิงตั้งครรภ์ทราบว่าในระหว่างตั้งครรภ์ ระบบหัวใจเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายขึ้นได้ในระยะใด

ก. 3 เดือนแรก

ข. 3 เดือนหลัง

ค. ระหว่างการคลอด

ง. ระหว่าง 48 ชั่วโมงหลังคลอด


50.สิ่งที่หญิงตั้งครรภ์ที่มีประวัติเจ็บป่วยด้วยโรค Rheumatic heart disease ตั้งแต่เด็ก จะต้องตระหนักและคาดหวังที่พยาบาลจะต้องแจ้งให้ทราบคือ

ก.การเลือกวิธีการผ่าตัดคลอด

ข.มีการชักนำการคลอดเพื่อลดภาวะเครียด

ค.การดมยาสลบและใช้ Forceps ช่วยคลอด

ง.การลดความเจ็บปวดเฉพาะที่และใช้ Forceps ช่วยคลอด


51.การเผาผลาญอาหารในมารดาที่เป็นเบาหวานในระยะตั้งครรภ์ที่พยาบาลควรเข้าใจและรายงานคือ

ก.Renal threshold glucose ลดลง

ข.มีผลต่อการเพิ่มอินซูลินระหว่างตั้งครรภ์

ค.เพิ่มความทนต่อระดับน้ำตาลในกระแสเลือด

ง.มีผลตอการผลิตฮอร์โมนในระหว่างตั้งครรภ์เกี่ยวกับการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรทและไขมัน


52.ผู้รับบริการที่มีปัญหาโรคเบาหวานร่วมด้วย และถูกส่งไปที่คลินิกโภชนาการเพื่อประเมินภาวะสารอาหารและให้คำปรึกษา ตารางการควบคุมอาหารของผู้ป่วยควรเป็นอย่างไร

ก.อาหารโปรตีนสูง มีคุณค่าต่อร่างกายและลดจำนวนแคลอรี่ลง

ข.ควบคุมอาหารที่มีความสมดุลร่วมกับการรับอินซูลินของอาหารตามที่ร่างกายต้องการ

ค.รับประทานคาร์โบไฮเครทและไขมันอย่างสมดุลกับความต้องการพลังงานของร่างกาย

ง.อาหารคาร์โบไฮเดรทต่ำ แคลอรี่ต่ำ ควบคุมระดับอินซูลินในปัจจุบันและหลีเลี่ยงภาวะน้ำตาลในเลือดสูง


53.ในระยะครึ่งหลังของการตั้งครรภ์ในมารดาโรคเบาหวาน สิ่งที่พยาบาลควรตระหนักคือ

ก.ลดปริมาณแคลอรี่

ข.เพิ่มปริมาณอินซูลิน

ค.รักษาสมดุลของเอ็มไซม์ในตับอ่อน

ง.รักษาสมดุลของฮอร์โมนเอสโตรเจน


54.การประมาณการณ์ต่อปริมาณอินซูลินในระยะวันแรกหลังคลอดในมารดาโรคเบาหวานควรจะเป็นอย่างไร

ก.เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ข.ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ค.แสดงให้เห็นว่ามีการลดอย่างช้าๆ

ง.ลดอย่างชัดเจนทันที


55. ในห้องให้นมทารกผู้หญิงคนหนึ่งถามพยาบาลว่า “จะต้องทำอย่างไรเมื่อเด็กต้องการนม” คำตอบที่ดีที่สุดคือข้อใด

ก.ให้นมทุกครั้งที่เด็กร้องไห้

ข.ให้นมตามตาราที่กำหนดไว้ ตามที่โรงพยาบาลเคยให้กับเด็ก

ค.ให้นมแม่เท่าที่เด็กต้องการ

ง.ให้ตารางให้นมแต่ควรปรับให้เข้ากับภาระงานที่ต้องทำที่บ้าน


56.พยาบาลควรสอนการให้นมเด็กทารกกับผู้ป่วยรายใด ว่าควรระวังในการให้นมบุตร

ก.ผู้ป่วยที่เต้านมอักเสบ

ข.ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบชนิดซี

ค.ผู้ป่วยหัวนมบุ๋ม และหัวนมกลับ

ง.ผู้ป่วยที่เป็นเริมบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์


57.พยาบาลจะให้ข้อมูลความแตกต่างระหว่างนมวัวและนมแม่แก่ผู้รับบริการรายหนึ่งอย่างไร

ก.นมวัวมีโปรตีนมาก แต่มีแคลเซียมและ

คาร์โบไฮเดรตน้อย

ข.นมวัวมีโปรตีนและแคลเซียมน้อย แต่มีคาร์โบไฮเดรตมาก

ค.นมวัวมีโปรตีนและแคลเซียมมากแต่มีคาร์โบไฮเดรตน้อย

ง.นมวัวมีโปรตีนน้อย มีแคลเซียมและคาร์โบไฮเดรตมาก


58.คำตอบหรือคำผู้ใดที่บ่งชี้ว่ามารดาที่ได้รับการสอนเรื่องการดูแลเต้านม รายใดเข้าใจเนื้อหามากที่สุด

ก.จะใช้สบู่อ่อนล้างหัวนม

ข.กลางคืนจะไม่ใส่เสื้อชั้นใน

ค.ใช้เครื่องเป่าหัวนมให้แห้งหัวให้นมบุตร

ง.ใส่แผ่นพลาสติกกรองเต้านม


59.มารดาหลังคลอด วิตกกังวลเรื่องภาวะน้ำนมแห้ง เพราะเห็นเพื่อนบ้านมาอาการนี้ เนื่องจากออกโรงพยาบาลและไม่สามารถให้นมบุตรได้อย่างต่อเนื่อง พยาบาลจะแนะนำมารดารายนี้อย่างไร

ก.ไม่จริงหรอก การเปลี่ยนแปลงสถานที่ไม่ทำให้น้ำนมแห้งได้

ข.อย่ากังวลมากเลย คุณมีน้ำนมมากพอที่จะเลี้ยงดูบุตรได้

ค.อาจเกิดได้เพราะภาวะตื่นเต้นที่จะกลับบ้าน ให้ลูกดูดนมบ่อยๆ นมก็จะมาตามปกติ

ง.เป็นเรื่องอาจเกิดขึ้นได้ คุณให้นมผสมก่อนเพื่อลูกจะได้รับนมอย่างเพียงพอ จนกว่านมน้ำจะหยุดไหล


60.ข้อมูลที่ได้จากมารดาหลังคลอดรายใด ที่พยาบาลจะนำไปใช้ในการสอนมารดาหลังคลอดในการดูแลเต้านมเพิ่มเติม

ก.ฉันจะพยายามให้เต้านมว่างเปล่าที่สุด

ข.ฉันจะให้นมลูกสลับกันไปมาทังข้างซ้ายและขวา

ค.ฉันจะล้างเต้านมก่อนให้นมบุตร

ง.ฉันจะล้างเต้านมด้วยนำสบู่และน้ำก่อนให้นมบุตร


61.พยาบาลวางแผนการสอนมารดาที่ให้นมบุตรโดยการเอานมใส่ขวดให้ลูกกิน(ปั๊มนม) แต่มีน้ำนมน้อยมากพยาบาลจะทำอย่างไร

ก.Gently applying cocoa butter ไม่เข้าใจค่ะ

ข.ต้องให้มือบีบช่วยด้วย

ค.ให้ปากขวดครอบลานหัวนมมากที่สุด

ง.วางผ้าเปียกที่อุ่นๆบนหัวนมจะช่วยให้น้ำนมไหลออกมามากขึ้น

62.มารดาอายุ 38 ปี ตั้งครรภ์มาฝากท้องที่คลินิก พยาบาลแจ้งว่าจะตรวจระดับ alphafetoprotein ในกระแสเลือดเพื่อจะหาอะไร

ก.Trisomy 21

ข.Turner’s sysdrome

ค.Open meural defect

ง.Chromosomal aberrations


63.มารดาหลังคลอดเป็นตะคริว พยาบาลจะแนะนำให้รับประทานอะไรเพิ่ม

ก.ไข่และเบคอน

ข.ตับและหัวหอม

ค.น้ำผลไม้และน้ำเปล่า

ง.ชีสและบรคโคลี่


64.วัคซีนที่ให้กับแม่แล้วผ่านไปยังรกได้คือ

ก.วัคซีนมีชีวิต

ข.วัคซีนสังเคราะห์ที่มีชีวิต

ค.วัคซีนไม่มีชีวิต

ง.วัคซีนสังเคราะห์ที่ไม่มีชีวิต


65.เมื่อเด็กคลอดออกมา พยาบาลจะให้การพยาบาลอย่างไรเป็นสิ่งแรก

ก.ทำทางเดินหายใจให้สะดวก

ข.ตรวจดูความผิดปกติ

ค.ผูกและตัดสายสะดือ

ง.ย้ายแม่และเด็กออกจากห้องคลอด


66.การปิดของ foramen ovale สาเหตุจาอะไร

ก.การลดลงของการไหลเวียนเลือดจากเส้นเลือด aortic

ข.การลดลงของแรงดันจากการบีบตัวของหัวใจข้างซ้าย

ค.การเพิ่มขึ้นของการไหลเวียนเลือดของพันโมนารี่

ง.การเพิ่มขึ้นของการบีบตัวของหัวใจข้างขวา


67.หลังจากเด็กเกิดแล้ว ในเด็กแรกเกิดปกติ Ductus arteriosus จะกลายเป็นอะไร

ก.Venous ligament

ข. ligament teres

ค.Suprerior vesical artery

ง. ligamentum arteriosum


68.เหตุผลที่พยาบาลกระตุ้นให้มารดาหลังคลอดลุกเดินเร็วเพื่ออะไร

ก.ส่งเสริมการหายใจให้ดีขึ้น

ข.เพิ่มการตึงตัว หดรัดตัวของกระเพาะปัสสาวะ

ค.คงการตึงตัวของกล้ามเนื้อมดลูก

ง.เพื่อการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายให้มากขึ้น


69.พยาบาลจะแนะนำมารดาหลังคลอดอย่างไรก่อนกลับบ้านจึงจะเหมาะสม

ก.ลำไส้อาจมาเคลื่อนไหวประมาณ 1 สัปดาห์หลังคลอด

ข.ให้มารดามาตรวจหลังคลอดตามนัดครั้งแรก เพื่อตัดไหมให้

ค.มาตรวจหลังคลอดตามนัด จนกว่าประเดือนจะมา

ง.สามารถออกกำลังกายได้ไม่มีจำกัด70.การสอนหญิงตั้งครรภ์เพื่อเตรียมคลอดเกี่ยวการดูดนมของบุตร หญิงตั้งครรภ์ถามพยาบาลว่าขนาดของเต้านมมีความสัมพันธ์กับการให้บุตรดูดนมหรือไม่ พยาบาลจะตอบอย่างไรจึงจะถูกต้อง

ก.ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในการให้นมบุตรได้

ข.ดูเหมือนคุณต้องการความมั่นใจในการให้นมบุตร

ค.ขนาดของเต้านมไม่ได้ทำหน้าที่ผลิตน้ำนมแต่อย่างใด

ง.ขนาดของไขมันและก้อนต่างๆของเนื้อเยื่อในเต้านมมีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตน้ำนมแน่นอน


71.หญิงรายหนึ่งมาโรงพยาบาลให้ประวัติว่าประจำเดือนเพิ่งขาดสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ มีเลือดออกทางช่องคลอดเล็กน้อย แต่มีอาการปวดท้องน้อยอย่างรุนแรงวัด BP= 70/50mmHg,P=120ครั้ง/min พยาบาลรายงานแพทย์มาดูอาการเนื่องจากสงสัยว่าเป็นภาวะใด

ก.Ectropic pregnancy

ข.Abruptio placenta

ค.Gestational trophoblastic disease

ง. Complete abortion


72.สตรีเคยผ่านการตั้งครรภ์มาแล้วหลายครั้ง ถ้าเกิดภาวะท้องนอกมดลูก โอกาสฝังตัวของตัวอ่อนจะดีส่วนใดมากที่สุด

ก.Follopion tube

ข.Intestine

ค.Intestinal lining

ง.Overy73.มารดาตั้งครรภ์ 8 สัปดาห์ ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูก พยาบาลผู้ดูแลจะวินิจฉัยการพยาบาลข้อใดเหมาะที่สม

ก.มีความวิตกกังวลเนื่องจากการผ่าตัด

ข.ไม่สามารถปรับตัวกับภาวะการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้

ค.สูญเสียภพลักษณ์เนื่องจากมีรอยแผลเป็นเนื่องจากการผ่าตัด

ง.มีความเศร้าโศกเนื่องจากสูญเสียบุตรในครรภ์


74.ก่อนการผ่าตัดเพื่อรักษาภาวการณ์ตั้งครรภ์นอกมดลูก พยาบาลควรสังเกตภาวะใดซึ่งบ่งบอกว่า มีการแตกของท่อนำไข่แล้ว

ก.มีเลือดออกทางช่องคลอด

ข.ระดับ Hct ลดลง

ค.P ช้ากว่า 80 ครั้ง/min

ง.มี abdominal edema


75.ในรายที่ตั้งผ่าตัด ruptured ectropic pregnancy นอกจาก BP แล้วพยาบาลยังต้องประเมินสิ่งใด

ก.Uterine cramping

ข.Abdominal distention

ค.Hb,Hct

ง.PR76.การวินิจฉัยแยกโรค ectropic pregnancy กับโรคใด

ก. Uterine tract infection

ข.Marijuana use during pregnancy

ค.PID

ง.Use of estrogen-Progestin contraceptive


77.หลังการผ่าตัดรักษาภาวะ ectropic pregnancy ภาวะแทรกซ้อนใดที่อาจเกิดกับผู้ป่วยได้มากที่สุด

ก.Pain

ข.Headache

ค.Fever

ง.Bleeding78.ข้อใดเป็นอาหารที่เหมาะกับหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะอาเจียนมาก

ก.อาหารอ่อนย่อยง่าย

ข.อาหารโปรตีนสูง

ค.อาหารจืด

ง.อาหารที่ผู้ป่วยชอบ


79.ภาวะใดที่อาจเกิดกับหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะอาเจียนไม่สงบ

ก.Hypercalcaemia

ข.Hypobillirubinemia

ค.Hypokalemia

ง.Hyperglycemia


80.หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะอาเจียนไม่สงบเนื่องจากฮอร์โมนใดต่อไปนี้

ก.Progesterone

ข.Estrogen

ค.Somatotropin

ง.Aldosterone


81.แพทย์ให้การรักษาภาวะ Hyperemesis gravid me โดยการให้ RLS 1000 cc in 8 hr ให้ rate เท่าไหร่

ก.60 cc/hr

ข.100 cc/hr

ค.125 cc/hr

ง.150 cc/hr


82.มารดาตั้งครรภ์ที่มีประวัตสูบบุหรี่วันละ 2 ซอง ทารกมีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรคใด

ก.Hyper irritability

ข.Gestational diabetes

ค.Low birth weigth

ง.Polycythemia


83.การเตรียมหญิงหลังคลอดอายุ 15 ปีในการให้นมบุตรด้วยขวดนมเพื่อวางแผนการจำหน่ายพยาบาลเห็นว่าผู้รับบริการ “ ไม่พร้อม” ที่จะให้นมขวดแก่ทารกแรกเกิด เป็นเพราะอะไรดังต่อไปนี้

ก.ภาวะกินมากเกินไป (Overfeeding)และอ้วน

ข.เกิดการสำลัก

ค.ฟันน้ำนมเกิดการ form ผิดปกติ

ง.Sudden death infant syndrome (SIDS)


84.ขณะที่เปลี่ยนผ้าอ้อมให้ทารกผู้รับบริการได้พยาบาลเกี่ยวกับ discharge สีแดงเล็กน้อยที่ออกมาจาก vaginal ข้อใดที่สำคัญสุด

ก.ไม่เป็นไรเพราะมีจำนวนน้อยมาก

ข.สาเหตุอาจมาจากเลือดขณะคลอดก็ได้

ค.บางทีเด็กผู้หญิงก็ได้รับ hormones จากแม่

ง.การมีเลือดออกแบบนี้มีสาเหตุจากโรคเลือดในทารก


85.ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พยาบาลจะต้องประเมินหลังจากผู้รับบริการคลอดได้ 24 ชั่วโมง

ในกรณีที่บ่งว่าผู้รับบริการไม่สุขสบาย

ก.ประคบด้วยน้ำเย็นที่บริเวณ Perineum

ข.จัดท่านอน Semi-fowler’s position แก่คนไข้

ค.รายงานแพทย์โดยด่วนที่สุด

ง.บอกให้ผู้ป่วยเดินรอบๆห้อง


86.การรักษาด้วย Prolylactic heparin ในผู้ป่วย thrombo phlebitis ในผู้ที่มีบุตรหลายคนหลังคลอด 24 ชั่วโมงมาแล้ว คำแนะนำเกี่ยวกับการให้ยาที่พยาบาลควรทำความเข้าใจกับคนไข้ ดังต่อไปนี้

ก.มีก้อนเลือดเล็กๆเกิดขึ้น

ข.น้ำคาวปลาจะออกมาขึ้น

ค.เพิ่มการขับปัสสาวะ

ง.เพื่อรักษาภาวะเลือดอุดตัน


87.การดูแลหญิงตั้งครรภ์แรกที่มาด้วยอาการ deep vien thrombosis ใน 48 ชั่วโมง หลังคลอดซึ่งต้อง Bed rest และให้ heparin ทางเส้นเลือดดำ พยาบาลควรดูแลและรายงานแพทย์อย่างเร่งด่วนในอาการใดของผู้ป่วยดังต่อไปนี้

ก.ปวดในCalf ข.หายใจลำบาก

ค.ความดันโลหิตต่ำ ง.Bradycadia


88.หญิงตั้งครรภ์แรกหลังคลอด 3 วัน จะจำหน่ายโดยให้ heparin ด้วย หลังจากสอนเธอเกี่ยวกับผลของรกแล้วพยาบาลจะต้องอาการบอกอาการข้างเคียงอะไรบ้าง ดังต่อไปนี้

ก.เลือดกำเดาไหล ข.เลือดออกในเหงือก

ค.ชีพจรช้า ง.มีจุดเลือดออกเล็กๆ(petechiae)


89.ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในมารดาหลังคลอด 8 ชม.และแพทย์วินิจฉัยว่าเป็น puerperal infection

ก.แม่อายุมากว่า 30 ปี

ข.ความถี่ในการตรวจ PV ระหว่างรอคลอด

ค.รกลอกตัวปกติ

ง.มารดามี blood loss 300 cc ระหว่างคลอด


90.หลังคลอด 4วัน ผู้รับบริกการบอกว่าน้ำคาวปลายังเป็นสีแดงและเป็นก้อน แพทย์ได้สั่งยา Methylergonorine maleate (Methergin)0.2 mg ทางเส้นเลือดดำ ก่อนที่จะให้พยาบาลควรประเมินอะไรบ้าง

ก.ความดันโลหิต ข.ชีพจร

ค.เสียงหายใจ ง.เสียงลำไส้ทำงาน


91.ในการตรวจร่างกายหญิงตั้งครรภ์ พยาบาลเจาะเลือดหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นรายหนึ่ง และอธิบายให้ทราบว่าการตรวจเลือดในมารดาเป็นเพื่อทำนายภาวะเสี่ยงที่จะเกิดกับทารก ยกเว้นข้อใด

ก.Acute hemolytic anemia

ข.Protein metabolism deficiency

ค.Physiologic hyperbillirubinemia

ง.Respiratory distress syndrome


92.คำแนะนำที่สำคัญที่สุดที่พยาบาลสามารถให้แก่หญิงตั้งครรภ์ในไตรมาสแรกคือ

ก.ไม่ควรกินยา,แอลกอฮอล์,บุหรี่

ข.หลีกเลี่ยงการรับประทานยาทุกชนิดและควันบุหรี่รวมถึงเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

ค.ควรจำกัดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่ควรกินยาจำพวก aspirinทุกชนิด

ง.กินยาเฉพาะที่ให้ไป โดยเฉพะในไตรมาสที่ 2 และ 3


93.หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือน มาฝากครรภ์และตรวจครรภ์พยาบาลถามว่าอยากฟังเสียงหัวใจลูกไหม

พร้อมกับให้ฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ หญิงตั้งครรภ์บอกว่าทำไมเสียงหัวใจเต้นเร็วจังเลย ปกติหรือไม่พยาบาลจะอธิบายอย่างไร

ก.อัตราการเต้นของหัวใจเด็กทารกส่วนใหญ่เต้น 2 ครั้งต่อชีพจรแม่

ข.เสียงหัวใจเด็กถ้าเต้นเร็วแสดงว่าต้องการอาหาร

ค.อัตราการเต้นของหัวใจทารกจะเร็วและลูกของคุณอยู่ในภาวะปกติ

ง.อัตราการเต้นของหัวใจทารกดีมาก ถ้าเต้นช้าเมื่อไหร่คุณควรระวัง


94.หญิงตั้งครรภ์ถามพยาบาลเกี่ยวกับการมีเพศ

สัมพันธ์ในการตั้งครรภ์ พยาบาลอธิบายว่าสามารถมีได้ตามปกติยกเว้นกรณีใด

ก.มีตกขาว

ข.อัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์เร็วกว่าปกติ

ค.อายุครรภ์ 30 สัปดาห์ขึ้นไป

ง.ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด


95.ในการสอนสุขศึกษาหญิงตั้งครรภ์ พยาบาลควรอธิบายเกี่ยวกับการมีตกขาวเพิ่มมากขึ้นในระยะตั้งครรภ์เกิดจากสาเหตุใด

ก.มีการเผาผลาญในร่างกายเพิ่มมากขึ้น

ข.มีการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มมากขึ้น

ค.ต่อม Bartholinทำงานเพิ่มขึ้น

ง.มีโซเดียมคลอไรด์ในเยื่อบุช่องคลอดเพิ่มมากขึ้น


96.หญิงตั้งครรภ์แรกจำ LMP ไม่ได้และบอกกับสูติแพทย์ว่าน่าจะตั้งครรภ์ประมาณ 20 สัปดาห์พยาบาลคิดว่าน่าจะเป็นไปได้เนื่องจาก

ก.วัดระดับยอดมดลูกได้ 18 เซนติเมตร และทารกในครรภ์เริ่มเคลื่อนไหวร่างกาย

ข.วัดระดับยอดมดลูกได้ 28 เซนติเมตร และสามารถฟังเสียงหัวใจเด็กได้

ค.ระดับยอดมดลูกอยู่เหนือระดับกระดูก Syshpysis และไม่สามารถหัวใจทารกในครรภ์ได้

ง.วัดระดับยอดมดลูกได้ในระดับสะดือและเสียงหัวใจทารกฟังได้โดยให้ Fetoscope


97.หญิงตั้งครรภ์ที่ 2 อายุ 21 อายุครรภ์ 6 เดือน ตรวจพบว่ามรบวมบริเวณปลายเท้า พยาบาลแนะนำว่าให้นอนพักผ่อนและนอนยกขาสูง พร้อมให้ระวังในเรื่องการรับประทานอาหารดังต่อไปนี้

ก.ควรวางแผนการซื้ออาหารตามคำแนะนำของนักโภชนากร

ข.อาหารควรมีปริมาณเกลือปรุงตามปกติ

ค.การเลือกรับประทานเฉพาะอาหารที่ชอบมีอิทธิพลต่อการรับประทานอาหาร

ง.หญิงตั้งครรภ์ควรจะได้รับคำแนะนำจากสูติแพทย์


98. พยาบาลอธิบายเกี่ยวกับการรักษาภาวะบวม ในหญิงตั้งครรภ์อย่างไร

ก.จำกัดปริมาณน้ำและให้รับประทานอาหารจืด

ข.ให้อาหารจืดและยกบริเวณส่วนปลายเท้าให้สูง

ค.จำกัดปริมาณน้ำและยกบริเวณส่วนปลายเท้าให้สูง

ง.พิจารณาให้ยาขับปัสสาวะตามความเหมาะสมและยกบริเวณปลายเท้าให้สูง


99.หญิงตั้งครรภ์ 37 สัปดาห์ แพทย์นัดมาทำ NST พยาบาลได้อธิบายขั้นตอนการทำให้ฟังสิ่งที่จะประเมินได้ว่าหญิงตั้งครรภ์เข้าใจตามที่พยาบาลอธิบายหญิงตั้งครรภ์หญิงตั้งครรภ์จะพูดว่าอย่างไร

ก.ฉันหวังว่าการประเมินสภาพทารกคงไม่ทำให้ฉันคลอดก่อนกำหนด

ข.ฉันหวังว่าลูกของฉันคงไม่ดิ้นน้อยลงภายหลังการตรวจเสร็จ

ค.ฉันเกลียดการฉีดยาเข้าต้นแขนแต่ฉันเข้าในความจำเป็นที่ต้องทำ

ง.ถ้าหัวใจลูกของฉันปกติระหว่างตรวจเขาคงไม่มีอาการผิดปกติระหว่าการคลอด

100.หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ แพทย์นำมาทำ U/S พยาบาลอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานและบอกให้หญิงตั้งครรภ์เตรียมตัวดังนี้

ก.จะต้องได้รับการสวนอุจจาระหลังจากเที่ยงคืนก่อนทำ

ข.ให้กลั้นปัสสาวะอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนทำ

ค.ภายหลังการทำ U/S จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการคลอดเฉียบพลัน

ง.ให้งดน้ำงดอาหาร 12 ชั่วโมง ก่อนตรวจเพื่อป้องกันการอาเจียน

แสดงความคิดเห็น