https://bx.in.th/ref/SIXGUc/

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

9/13/2553

เก็งแนวข้อสอบสภาการพยาบาล(จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ)


วัตถุประสงค์  ในการเผยแพร่แนวข้อสอบนี้ เพื่อต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการในเรื่องแนวข้อสอบอย่างกว้างขวาง หากปล่อยให้ทุกอย่างจบลงในห้องสอบ ดูจะน่าเสียดาย เพราะวัตถุประสงค์สำคัญของการสอบคงไม่ใช่แค่สอบผ่านหรือไม่ผ่าน แต่อยู่ที่การได้ความรู้เพิ่มจากการสอบและข้อสอบต่างหาก
ที่มาของแนวข้อสอบ ข้อสอบนี้เป็นเพียงแนวที่ได้จากการเก็งข้อสอบ ของผู้ที่เคยเข้าสอบแล้ว และผู้ที่ยังไม่เคยเข้าสอบแต่ได้มีโอกาสอ่านแนวข้อสอบจากที่ต่างๆ ได้รับการติวบ้างอะไรบ้าง จึงนำออกจากวงสนทนาของคนเหล่านั้นมาเผยแพร่ โดยปราศจากจุดมุ่งหมายทางการค้าอย่างสิ้นเชิง แต่เป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพพยาบาลอย่างแท้จริง

หมายเหตุ หากท่านใดพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ และต้องการให้หยุดเผยแพร่ โปรด แจ้ง ทางเราจะดำเนินการให้โดยทันที

ลงชื่อ ฐานิกา บุษมงคล


1. ข้อใดเป็นลักษณะของกฎหมาย


ก. บังคับใช้กับบางกลุ่มโดยเฉพาะเจาะจง

ข. เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับรัฐบาล

ค. มีการบังคับที่เป็นกิจจะลักษณะ

ง. ต้องบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร2. กฎหมายกลุ่มใดจัดอยู่ในประเภทกฎหมายมหาชน

ก. กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์

ข. กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายวิชาชีพ

ค. กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายวิชาชีพ

ง. กฎหมายวิชาชีพ กฎหมายจราจร กฎหมายผู้บริโรค3. กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีความสำคัญต่อการประกอบวิชาชีพ ท่านคิดว่าข้อใดถูกต้องที่สุด

     1. เป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพของการบริการพยาบาล

     2. เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการมารับบริการ

     3. เป็นความต้องการของผู้ซื้อบริการ

     4. เป็นความต้องการของผู้รับบริการ

ก. 1,2,3

ข. 2,3,4

ค. 3,4,1

ง. 1,2,44. จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึงข้อใด

ก. กฎหมายที่วิชาชีพต่าง ๆ กำหนดขึ้นเป็นข้อปฏิบัติ

ข. ข้อกำหนดสำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพต่าง ๆ

ค. ข้อกำหนดที่สังคมต้องการให้วิชาชีพต่าง ๆ ปฏิบัติ

ง. กฎหมายที่บ้านเมืองกำหนดขึ้นให้วิชาชีพต่าง ๆ ปฏิบัติ5. การป้องกันและการแก้ปัญหาด้านจริยธรรมสำหรับพยาบาล ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. การให้ความรู้แก่นักศึกษาและครูต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่าง

ข. การสร้างให้เกิดในจิตใจของแต่ละบุคคล

ค. การสร้างกฎระเบียบต่าง ๆ ให้บุคคลปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

ง. การให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม6. การปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีมาตรฐานและดีที่สุดไม่เลือกปฏิบัติเป็นจรรยาบรรณที่มีต่อ

ก. เพื่อนร่วมงาน

ข. สถาบัน

ค. วิชาชีพพยาบาล

ง. ผู้รับบริการ


7. เพื่อเป็นการรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของตนเอง สิ่งที่ควรคำนึงถึงอยู่เสมอคือ

ก. จริยธรรม

ข. ศีลธรรม

ค. วินัย

ง. ระเบียบและคำสั่ง


8. ปัจจัยใดที่เป็นเหตุส่งเสริมให้เกิดปัญหาทางจริยธรรมทางการพยาบาลมากที่สุด

ก. ความคาดหวังของผู้รับบริการ

ข. ความต้องการของผู้ซื้อบริการ

ค. ประชาชนมีความรู้ความต้องการสูง

ง. องค์กรวิชาชีพมีความคาดหวังมากขึ้น


9. ข้อใดแสดงถึงการให้บริการอย่างได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงของพยาบาล

ก. นางสาวศิรินาถ ให้การพยาบาลเฉพาะรายที่ตนเองได้รับผิดชอบเท่านั้น

ข. นางสาวศิริโฉม ให้การพยาบาลผู้ป่วยและพูดจาไพเราะกับทุกคน

ค. นางสาวศิรินภา ให้การพยาบาลผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว เพราะผู้สูงอายุไม่ทำตามคำสั่ง

ง. นางสาวศิริสุดา มักเดินไปสอบถามอาการและให้บริการกับผู้ป่วยที่พูดเก่ง ไพเราะและมีของฝากจากญาติเสมอ


10. พยาบาลห้องคลอดเวรดึก ได้มอบหมายให้น้องนักศึกษาพยาบาลทำคลอดและอาบน้ำเด็ก หลังจากนั้น 1 ชม. เด็กมีผื่นและบวมแดงที่ขาทั้ง 2 ข้าง เมื่อสอบสวนพบว่าเกิดจากน้ำร้อนเกินไป ทำให้ต้องรักษาต่อจนหายจึงจะกลับบ้านได้ ในกรณีนี้มารดาของเด็กมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในทางกฎหมายได้หรือไม่ อย่างไร

ก. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้คือค่ารักษาพยาบาล

ข. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้คือค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียโอกาส

ค. มีสิทธิแต่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ เพราะเด็กได้ยกเว้นค่ารักษาพยาบาล

ง. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้จากทางโรงพยาบาลได้

ดูเฉลยที่นี่ค่ะ http://munint.blogspot.com/2009/07/blog-post_25.html
แสดงความคิดเห็น