https://bx.in.th/ref/SIXGUc/

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

7/01/2554

ความสำคัญของการบริหารการพยาบาล

ความสำคัญของการบริหารการพยาบาล


นิตยา ศรีญาณลักษณ์ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการบริหารการพยาบาลไว้ดังนี้

1. การบริหารการพยาบาล ช่วยให้บุคลากรพยาบาลร่วมกันทำงานในองค์การได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

2. การบริหารการพยาบาล จะช่วยชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มทั้งในด้านความเจริญและความสำเร็จของ

สังคมในอนาคต

3. องค์การพยาบาลจะคงสภาพอยู่ มีความเจริญก้าวหน้า หรือถดถอย ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการ

บริหาร

4. การบริหารองค์การพยาบาล ซึ่งเป็นองค์การขนาดใหญ่ และมีความสลับซับซ้อน จะต้องมีการ

จัดระบบระเบียบขององค์การ ซึ่งเป็นมรรควิธีที่สำคัญที่จะนำสังคมไปสู่ความเจริญก้าวหน้า

5. การบริหารการพยาบาล มีลักษณะต้องใช้การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องมือ ซึ่งผู้บริหารต้อง

คำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ และการวินิจฉัยสั่งการนี่เองเป็นเครื่องมือแสดงให้ทราบถึงความสามารถของนักบริหาร

6. การบริหารการพยาบาลที่ดี ย่อมก่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เพราะสามารถให้การพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ

7. ชีวิตประจำวันของบุคลากรพยาบาล ไม่ว่าในครอบครัวหรือในองค์การพยาบาล ย่อมมีส่วน

เกี่ยวพันกับการบริหารอยู่เสมอ ดังนั้น การบริหารจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และจำเป็นต่อการที่จะดำรงชีวิตอย่างฉลาด
แสดงความคิดเห็น