https://bx.in.th/ref/SIXGUc/

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

3/11/2556

เก็งข้อสอบการพยาบาลอนามัยชุมชนและ BMC


วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
*********************************************************************
1.  การเริ่มศักราชใหม่ของการแพทย์และสาธารณสุขแผนปัจจุบันในประเทศไทยเริ่มเมื่อไร
1.  พ.ศ.  2450                                                                  
2.  พ.ศ.  2540
3.  พ.ศ.  2543                                                                     
4.  พ.ศ.  2544

2.  การประกาศใช้กฎหมายสุขาภิบาลเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใด
1.  รัชกาลที่  4                                                                     
2.  รัชกาลที่  
3.  รัชกาลที่  6                                                                     
4.  รัชกาลที่  7

3.  วัตถุประสงค์ของการทำงานขององค์การอนามัยโลกคือ
1.  เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้เกิดสุขภาพดีถ้วนหน้า
2.  เพื่อลดปัญหาสุขภาพและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก
3.  เพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนทั่วโลก
4.  เพื่อกระตุ้นสำนึกของคนทั่วโลกให้ยอมรับการสร้างนำการซ่อม

4.  คำขวัญวันอนามัยโลกให้ประโยชน์ใดกับแต่ละประเทศบ้าง
1.  เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกมีจิตสำนึกในการดำเนินชีวิต
2.  เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใช้เป็นตัวอย่างทางด้านสุขภาพอนามัย
3.  เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพตนเอง
4.  เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน

5.  แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่  11  ใช้แนวคิดใดในการพัฒนาประเทศ         
6.  สาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทยในปัจจุบัน         
1.  อุบัติเหตุ                                                                          
2.  โรคแทรกซ้อนจากเอดส์
3.  โรคหัวใจ                                                                        
4.  โรคมะเร็ง

7.  ในอนาคตกลุ่มประชากรใดที่มีแนวโน้มเป็นปัญหาสาธารณสุข เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างประชากรของประเทศไทยและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
1.  วัยก่อนเรียน                                                                   
2.  วัยรุ่น
3.  หญิงวัยเจริญพันธุ์                                                         
4.  วัยผู้สูงอายุ

8.  ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทย
ก.  เจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
ข.  ความครอบคลุมประชาชนของระบบบริการสาธารณสุข
ค.  นโยบายทางการเมือง
ง.  รสนิยมการบริโภค                
จ.  ความเสื่อมด้านจิตใจของคนในสังคม    
1.  ง, จ                                                                                 
2.  ข, ง, จ
3.  ข, ค, ง, จ                                                                        
4.  ถูกหมดทุกข้อ

9.  เกณฑ์การส่งเสริมการออกกำลังกายในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 9
1.  มีชมรมออกกำลังกายอย่างน้อย 1 ชมรม  ทุกหมู่บ้าน
2.  ประชาชนอย่างน้อยร้อยละ 60 มีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย
3.  มีโรงเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 จัดให้มีการออกกำลังกายตอนเช้าหลังเคารพธงชาติ
4.  ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการออกกำลังกายอย่างน้อยจังหวัดละ 1 เครือข่าย

10.  ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายการพัฒนาของการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
1.  การผลักดัน พ.ร.บ. แห่งชาติ
2.  พ.ร.บ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
3.  มีการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของการทำโครงการขนาดใหญ่
4.  ผลิตวัคซีนป้องกันโรคระบาดในท้องถิ่นไว้ใช้เองได้

11.  ตามนโยบายเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ ประชาชนกลุ่มใดที่มีหลักประกันสุขภาพ
ก.  กลุ่มแรงงานอพยพจากชนบทเข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ
ข.  กลุ่มประชากรในชุมชนแออัด
ค.  กลุ่มผู้พิการทางสมอง
ง.  กลุ่มผู้มีรายได้น้อย
จ.  กลุ่มแรงงานต่างชาติถูกกฎหมาย
1.  ก, ข, ค                                                                            
2.  ก, ข, ค, ง
3.  ข, ค, ง                                                                             
4.  ก, ข, ค, ง, จ

12.  กิจกรรมใดที่เป็นบทบาทของพยาบาลอนามัยชุมชนในการสนับสนุน แนวคิดสุขภาพ หมายถึง  สุขภาวะ
ก.  การช่วยกันสร้างระบบออมทรัพย์ของชุมชน
ข.  ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบพอเพียง
ค.  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของประชาชนทั้งในชุมชนและกับชุมชนอื่น 
ง.  ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพ
1.  ก, ข                                                                                 
2.  ค, ง
3.  ข, ค, ง                                                                             
4.  ก, ข, ค, ง

13.  เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนบรรลุสุขภาพดี คือ
 1.  การสาธารณสุขมูลฐาน
2.  การกระจายอำนาจสุขภาพแก่ท้องถิ่น
3.  การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกกระทรวง
4.  การขยายสถานบริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

14.  ยุทธศาสตร์การสร้างสุขภาพมีกลวิธีอย่างไรที่จะทำให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
1.  กระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนตื่นตัวและเข้าใจประโยชน์ของการออกกำลังกาย
2.  ออกกฎระเบียบข้อบังคับให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างน้อยคนละ 1 วิธี
3.  จัดตั้งกลุ่มและหรือชมรมออกกำลังกายของประชาชนในทุกหมู่บ้าน
4.  สร้างสถานที่ออกกำลังกายให้ประชาชนทุกชุมชน ๆ ละ 1 ที่

15.  จุดประสงค์สำคัญที่สุดของแผนพัฒนาสุขภาพคืออะไร
1.  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ
2.  เพื่อแบ่งงานที่รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องได้ยุติธรรม
3.  เพื่อเป็นแนวทางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณที่มีอย่างจำกัดให้เหมาะสม

16.  เมื่อพบคนในชุมชนป่วยเป็นวัณโรค พยาบาลอนามัยชุมชนควรปฏิบัติอย่างไรเป็นลำดับแรก
1.  ทำลายแหล่งแพร่เชื้อ
2.  ให้  BCG  กับผู้ที่สงสัย
3.  คัดกรองผู้สงสัยและกลุ่มเสี่ยง
4.  ส่งเสริมสุขภาพประชาชนทั่วไปให้แข็งแรง

17.  พยาบาลอนามัยชุมชนที่ช่วยส่งเสริมให้บุคคลและครอบครัวได้ตัดสินใจและช่วยเหลือตนเองนั้น ท่านคิดว่ากำลังกระทำตามบทบาทใด
1.  เป็นตัวอย่างที่ดี                                                             
2.  เป็นผู้ให้บริการ
3.  เป็นผู้จัดการที่ดี                                                              
4.  เป็นผู้สอนและให้คำปรึกษา

18.  เมื่อท่านได้รับข้อมูลว่าประชาชนหมู่ 5 ป่วยด้วยอหิวาตกโรค ท่านจะดำเนินการสอบสวนโรคอย่างไรเป็นอันดับแรก
1.  เดินทางเข้าไปพื้นที่ที่เกิดโรค
2.  ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพื่อยืนยันการเกิดโรค 
3.  ศึกษาข้อมูลว่า ใครป่วย ป่วยที่ไหน ป่วยเมื่อใด
4.  เตรียมเครื่องมือและเวชภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรค

19.  ในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งมีนักเรียน 200 คน วันที่ 1 ธันวาคม  มีเด็กป่วยเป็นหัด 5 คน  ต่อมาวันที่  16  ธันวาคม  มีเด็กป่วยเพิ่ม  14  คน  วันที่  17  ธันวาคม  มีเด็กป่วยเพิ่ม  1  คน  วันที่  30  ธันวาคม  มีเด็กป่วยอีก  1  คน  นักเรียนทั้งโรงเรียนเคยออกหัดมาแล้ว 20 คน และฉีดวัคซีนป้องกันหัดแล้ว 40 คน จงหาอัตราป่วยระลอกสอง
1.  (16/200) X 100                                                                            
2.  (5/140) X 100
3.  (15/135) X 100                                                                            
4.  (16/135) X 100

20.  ปี  2548  เกิดโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ ที่มีอาการรุนแรงกว่าปี 2547 ท่านอธิบายสถานการณ์ นี้ว่าอย่างไร
1.  กลุ่มผู้มีภูมิต้านทานไวรัสติดเชื้อเพิ่มขึ้น
2.  สิ่งแวดล้อมสนับสนุนให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายง่ายขึ้น
3.  เกิดโรคมากขึ้น เนื่องจากประชาชนไม่ป้องกันตนเอง
4.  เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคเปลี่ยนแปลงได้

21.  กิจกรรมใดเป็นการป้องกันระดับทุติยภูมิ
1.  การรักษาความสะอาดบ้านเรือน
2.  การบันทึกใบส่งต่อเด็กที่สงสัยว่าเป็นตาแดง
3.  การสอนหญิงวัยเจริญพันธุ์ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
4.  การสอนมารดาให้กระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการช้า

22.  จากการสำรวจชุมชนพบว่ามีภาวะขาดสารอาหารในเด็กวัยก่อนเรียนเป็นจำนวนมาก อสม. จึงรวบรวมเงินจากชาวบ้าน เพื่อซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักไว้สำหรับประเมินภาวะขาดสารอาหาร การกระทำดังกล่าว แสดงถึงวิธีในการดำเนินงานข้อใด

1.  การมีส่วนร่วมของชุมชน                                           
2.  การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
3.  การผสมผสานกับงานอื่น                                            
4.  การปรับระบบของรัฐ

23.  ปัจจัยใดต่อไปนี้ที่ช่วยส่งเสริมให้การพึ่งตนเองของชุมชนประสบความสำเร็จ
1.  ผู้นำที่เข้มแข็ง                                                              
2.  องค์กรในชุมชน
3.  ฐานะทางเศรษฐกิจ                                                       
4.  เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เพียงพอ

24.  สถานการณ์ต่อไปนี้ข้อใดหมายถึงแนวคิดของสาธารณสุขมูลฐาน
ก.  แดงช่วยเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ข.  ดำพัฒนาหมู่บ้านด้วยความเต็มใจ
 ค.  เดียวสมัครเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
1.  ก, ข                                                                                  
2.  ข, ค
3.  ก, ค                                                                                 
4.  ก, ข, ค

25.  ข้อใดเป็นหัวใจของการสาธารณสุขมูลฐาน
1.  การมีส่วนร่วมของชุมชน                                          
2.  การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
3.  การผสมผสานกับงานอื่น                                            
4.  การปรับระบบของรัฐ

26.  หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีประชากร 555 คน ประชากร 2 ใน 3 มีอาชีพทำนา ที่เหลือร้อยละ 80 มีอาชีพ รับจ้าง นอกจากนั้นว่างงาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อใดถูกต้อง
                1.  ว่างงานมีส่วนน้อย  คิดเป็นร้อยละ 10.8
                2.  ทำนามากกว่ารับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 40
                3.  ทำนาเป็นอาชีพหลัก คิดเป็นร้อยละ 80.6
                4.  ว่างงานคิดเป็นร้อยละ 30 ของคนที่เหลือจากทำนา

27.  ข้อมูลของชุมชนแห่งหนึ่งเป็นดังนี้
จำนวนบุตร (คน)
จำนวนครอบครัว
ร้อยละ
1-2
28
23.3
3-4
29
24.2
มากกว่า 4
63
52.5

การสรุปผลข้อมูลของชุมชน ข้อใดถูกต้อง
                1.  ต้องเฝ้าระวังโรคที่เกิดกับเด็กมากที่สุด
                2.  งานอนามัยแม่และเด็กยังไม่ประสบผลสำเร็จ
                3.  คนในชุมชนขาดความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัว
                4.  ครอบครัวที่มีบุตรมากกว่า 4 คน ขึ้นไป มีจำนวนมากที่สุด

28.  จากข้อมูลที่สำรวจได้ พบว่าเด็กแรกเกิดได้กินนมแม่ 4 เดือนแรกติดต่อกัน คิดเป็นร้อยละ 80.6  (เกณฑ์ จปฐ. ร้อยละ 90)  จะเขียนเป็นข้อความปัญหาอนามัยชุมชนให้ถูกต้องตามหลักการ เขียนปัญหาว่าอย่างไร
                1.  เด็กแรกเกิดไม่ได้กินนมแม่ 4 เดือนแรกติดต่อกัน
                2.  เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่ไม่ถึง 4 เดือนแรกคิดเป็นร้อยละ 80.6
                3.  เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่ 4 เดือนแรกติดต่อกัน คิดเป็นร้อยละ 80.6
                4.  เด็กแรกเกิดไม่ได้กินนมแม่ 4 เดือนแรกติดต่อกัน คิดเป็นร้อยละ 19.4

29.  ในการจัดทำโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การดำเนินการข้อใดน่าจะได้ผลที่สุด
                1.  พ่นหมอกควันในบริเวณที่มียุงชุม
                2.  แนะนำให้ประชาชนเลี้ยงปลาหางนกยูงในแหล่งน้ำ
                3.  ให้ประชาชนแต่ละบ้านทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทั้งในบ้านและรอบ ๆ บ้าน
                4.  ออกเสียงตามสายในหมู่บ้านทุกวันเกี่ยวกับวิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

30.  ในการจัดทำโครงการออกกำลังกายวันละนิดพิชิตโรคอ้วนให้แก่เยาวชนที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 50 คน โดยได้รับงบประมาณจาก อบต. จำนวน 5,000 บาท หลังเสร็จสิ้นโครงการถ้าจะประเมินประสิทธิภาพของการจัดโครงการนี้จะมีวิธีดำเนินการอย่างไร
                1.  ประเมินผลกิจกรรมว่าเป็นที่ยอมรับของชุมชนหรือไม่
                2.  ประเมินผลการดำเนินงานว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่
                3.  ประเมินผลการดำเนินโครงการว่าเสร็จสิ้นทันกับระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
                4.  ประเมินผลงานที่เกิดขึ้นว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และคุ้มค่าเงินที่ลงทุนไปหรือไม่

31.  ข้อใดเป็นเป้าหมายสูงสุดของการอนามัยครอบครัว
                1.  ให้ความช่วยเหลือบุคคลและครอบครัวให้มากที่สุด
                2.  ให้บุคคลและครอบครัวมีส่วนร่วมและพึ่งตนเองได้มากที่สุด
                3.  ให้การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของทุกคนในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
                4.  แนะนำให้ครอบครัวใช้แหล่งบริการสุขภาพในชุมชนได้อย่างเหมาะสม

32.  ข้อใดเป็นกระบวนการในการดำเนินงานอนามัยครอบครัว
                ก.  ประเมินบุคคลและครอบครัว                                     จ.  การวางแผน
                ข.  รวบรวมข้อมูล                                                            ฉ.  ปฏิบัติตามแผน
                ค.  วิเคราะห์ข้อมูล                                                           ช.  การประเมินผล
                ง.  วินิจฉัยปัญหา                                                             ซ.  การติดตามเยี่ยมซ้ำ
1.  ก-จ-ฉ-ช                                                                          
2.  ข-ง-จ-ฉ-ซ
3.  ก-ข-จ-ฉ                                                                          
4.  ข-ค-ง-ฉ-ช

33.  การดำเนินงานอนามัยครอบครัวของพยาบาลอนามัยชุมชนต้องการให้สมาชิกของ ครอบครัวเกิดผลข้อใดมากที่สุด
                1.  มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลตนเอง                 
                2.  มีความรู้ด้านสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง
                3.  มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
                4.  มีความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนที่อาศัยอยู่

34.  ถ้าใน 1 วัน ท่านต้องเยี่ยมบ้านครอบครัวต่อไปนี้ ท่านจะเยี่ยมครอบครัวใดก่อน-หลังตามลำดับ
                ก.  นางดาว ท้องอ่อน ๆ ยังไม่ได้ฝากครรภ์
                ข.  ด.ญ. นิด เป็นสุกใส หยุดเรียนมาแล้ว 2 วัน
                ค.  ลุงเฟือย อายุ 72 ปี ปวดขาและปวดเมื่อยตามตัว
1.  ก, ข, ค                                                                            
2.  ข, ก, ค
3.  ค, ข, ก                                                                            
4.  ก, ค, ข

35.  กรณีศึกษาต่อไปนี้ ท่านจะเลือกเยี่ยมรายใดก่อน
                1.  เด็กชาย อายุ 10 วัน สะดือยังไม่หลุดและแฉะ แก้มเป็นผื่นแดง
                2.  เด็กหญิง อายุ 5 ปี มีอาการปวดฟันมาก เหงือกบวมแดง ตัวร้อน
                3.  หญิงอายุ 32 ปี หลังคลอด 7 วัน มีอาการปวดท้องมาก น้ำคาวปลาสีแดง  มีกลิ่นเหม็น
     ตัวร้อน
4.  หญิงอายุ 27 ปี อายุครรภ์ 37 สัปดาห์ มีอาการปวดศีรษะ ตาพร่ามัว บวมบริเวณใบหน้า
     และเท้า

36.  จากการเยี่ยมบ้านครอบครัวหนึ่ง พบว่า บ้านและบริเวณบ้านสกปรก ครอบครัวนี้มีบุตรอายุ 1 เดือน ท้องเสียถ่ายอุจจาระเหลวบ่อย ๆ บิดามารดามีความวิตกกังวลมาก ปัญหาที่ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วนของครอบครัวนี้คืออะไร
1.  อาหารเสริมของบุตร                                                    
2.  สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
3.  ความเจ็บป่วยของบุตร                                                  
4.  ความวิตกกังวลของบิดามารดา

37.  หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สามีต้องคอยดูแลอยู่ตลอด เมื่อพยาบาล ไปเยี่ยม  หญิงรายนี้ร้องไห้และบอกว่า สามีมักไปข้างนอกบ่อย ๆ สงสัยว่าจะไปมีภรรยาน้อย และเวลาที่ดูแลตนเองชอบทำอะไรรุนแรง พยาบาลควรแก้ปัญหานี้อย่างไร
                1.  ขอให้เพื่อนบ้านช่วยสังเกตพฤติกรรมของสามีไว้
                2.  บอกให้สามีคอยดูแลภรรยาของตนให้ใกล้ชิดมากกว่าเดิม
  3.  ช่วยให้หญิงรายนี้กับสามีได้มีโอกาสพูดคุยปรับความเข้าใจกัน
                4.  บอกให้หญิงรายนี้ทำใจดี ๆ ไว้ แล้วให้คอยสังเกตพฤติกรรมของสามีเอาไว้

38.  ผู้ป่วยโรคเกาต์รายหนึ่ง แพทย์ให้ยาลดกรดยูริคมารับประทานที่บ้าน เมื่อพยาบาลมาเยี่ยมผู้ป่วย รายนี้ที่บ้าน พบว่าผู้ป่วยรายนี้ดื่มน้ำประมาณวันละ 1,000 cc. จึงได้บอกให้ผู้ป่วยเพิ่มปริมาณ ของน้ำดื่มเป็นวันละ 2,500-3,000 cc. และเมื่อกลับมาเยี่ยมซ้ำอีกใน 1 สัปดาห์ต่อมา พบว่า ผู้ป่วยยังปฏิบัติตัวเหมือนเดิม จากข้อมูลข้างต้น พยาบาลควรแก้ไขอย่างไร
                1.  ให้กำลังใจกับผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยปฏิบัติตามคำแนะนำ ให้คำชมเชย
                2.  ปรับช่วงเวลาของการเยี่ยมผู้ป่วยให้เร็วขึ้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
  3.  บอกให้ญาติกระตุ้นให้ผู้ป่วยปฏิบัติตามคำแนะนำบ่อย ๆ เพื่อตัวของผู้ป่วยเอง
                4.  ให้ข้อมูลกับผู้ป่วยในเรื่องต่าง ๆ และให้เขาได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการพยาบาล

39.  เมื่อพบว่าบ้านของผู้ป่วยรายหนึ่งมีการจัดวางข้าวของไม่เป็นระเบียบและรกรุงรัง พยาบาลที่ไป ดูแลผู้ป่วยที่บ้านควรทำอย่างไร
                1.  จัดบ้านของผู้ป่วยให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
                2.  บอกญาติของผู้ป่วยให้จัดบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
                3.  ให้ข้อมูลกับญาติของผู้ป่วยเกี่ยวกับผลดีผลเสียของการจัดบ้าน
                4.  ขอให้คนที่ครอบครัวนี้สนิทและคุ้นเคยมาบอกญาติของผู้ป่วย

40.  ในขณะดำเนินการเยี่ยมบ้านที่ใช้ระยะเวลานาน ถ้าพยาบาลสังเกตเห็นว่าผู้ป่วยรู้สึกอึดอัดแสดงสีหน้าเบื่อหน่าย พยาบาลควรปฏิบัติอย่างไร
                1.  หยุดให้การพยาบาลทันที
                2.  ซักถามเหตุผลที่แสดงอาการเช่นนั้น
  3.  พูดคุยให้คำแนะนำตามที่วางแผนไว้
                4.  ให้การพยาบาลที่จำเป็นและนัดเยี่ยมครั้งต่อไป
               
41.  เมื่อสิ้นสุดการเยี่ยมบ้านในแต่ละราย ก่อนที่จะยุติการเยี่ยมหรือนัดเยี่ยมครั้งต่อไป พยาบาลอนามัยชุมชนควรปฏิบัติอย่างไร
                1.  สอบถามข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
                2.  พูดคุยให้คำแนะนำตามที่วางแผนไว้
                3.  ทบทวนข้อปฏิบัติที่สอดคล้องกับปัญหา
                4.  ซักถามปัญหาสุขภาพของสมาชิกคนอื่นในครอบครัว

42.  การจัดแผ่นวัดสายตาควรปฏิบัติอย่างไร
                1.  ตัวบนสุดอยู่ในระดับสายตา
                2.  ตัวล่างสุดอยู่ในระดับสายตา
                3.  แสงสว่างควรเข้าทางด้านหน้า
                4.  แสงสว่างควรเข้าทางด้านหลัง

43.  ถ้าท่านเป็นพยาบาลอนามัยโรงเรียนจะให้คำแนะนำกับโรงเรียนที่มีเด็กเป็นหัดและเด็กที่ไม่เคยป่วยเป็นโรคหัดอย่างไร
  1.  แยกเด็กป่วยไม่ให้เล่นกับเพื่อน
                2.  ให้ผู้ปกครองนำเด็กที่สัมผัสโรคไปฉีดวัคซีนทุกคน
                3.  ไม่ให้เด็กป่วยเล่นกับเพื่อนจนกว่าจะพ้นระยะฟักตัว
                4.  ให้เด็กป่วยหยุดเรียนจนกว่าจะพ้นระยะติดต่อและระยะฟักตัว

44.  นักเรียนคนหนึ่งฟันผุมาประมาณ 1 ปี โดยไม่มีอาการปวด เคี้ยวอาหารได้ 3 วันที่ผ่านมามี อาการปวดขากรรไกรร้าวไปที่กกหู ท่านจะตัดสินใจอย่างไร
                1.  ให้ยาแก้อักเสบบรรเทาอาการ 2 เม็ด
                2.  ถอนฟันให้ทันทีที่พบและให้ยาแก้ปวด
                3.  ประคบร้อนและให้รับประทานยาแก้ปวด 2 เม็ด
                4.  เขียนจดหมายให้ผู้ปกครองนำเด็กไปพบทันตแพทย์ที่โรงพยาบาล

45.  การจัดการส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียนระดับประถมในกรุงเทพมหานคร จะทำอย่างไรจึงเหมาะสมที่สุด
                1.  โครงการอาหารกลางวัน
                2.  การให้โภชนศึกษาแก่นักเรียน
                3.  การส่งเสริมให้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในโรงเรียน
                4.  ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้ช่วยกันดูแลนักเรียน

46.  เราสามารถป้องกันความผิดปกติทางจิตประสาทให้แก่เด็กได้อย่างไร
                1.  การเลี้ยงดูให้ความรักและความอบอุ่น
                2.  การรักษาความสะอาดและรักษาสุขภาพ
                3.  การให้การศึกษาอบรม
                4.  การให้ภูมิคุ้มกันโรค

47.  การสร้างโรงเรียนที่ถูกหลักสุขอนามัย ทำอย่างไร
                1.  อาคารเรียนที่สูงตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป  ควรสร้างบันไดที่มีลักษณะแคบและมีราวเกาะ
                2.  อาคารเรียนที่มีห้องเรียนติดต่อกันยาวกว่า 4 ห้องควรมีบันไดขึ้นลง 2 ข้าง
                3.  ห้องเรียน 1 ห้องควรมีประตูบานใหญ่อย่างน้อยห้องละ 1 บาน
                4.  พื้นที่นั่งของม้านั่งควรมีลักษณะแบนราบเรียบ

48.  มาตรฐานขั้นต่ำของจำนวนส้วมชายและส้วมหญิงในโรงเรียนประถมศึกษาเป็นอย่างไร
                1.  ส้วมชาย  1  ที่ / 40  คน  ส้วมหญิง  1  ที่ / 60  คน
                2.  ส้วมชาย  1  ที่ / 30  คน  ส้วมหญิง  1  ที่ / 60  คน
                3.  ส้วมชาย  1  ที่ / 60  คน  ส้วมหญิง  1  ที่ / 30  คน
                4.  ส้วมชาย  1  ที่ / 90  คน  ส้วมหญิง  1  ที่ / 60  คน

49.  ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของงานอาชีวอนามัย
                1.  ป้องกันสุขภาพในสภาพงานที่ทำ
                2.  ป้องกันไม่ให้คนงานได้รับปัจจัยเสี่ยง
                3.  ปรับลักษณะงานให้เข้ากับคนที่ทำงาน
                4.  ถูกทุกข้อ

50.  ถ้าท่านดูแลโรงงานทอผ้า ท่านจะทำกิจกรรมใดเป็นอันดับแรกที่คิดว่าสำคัญที่สุด
              1.  สำรวจมลพิษ                                                                 
2.  สำรวจข้อมูลทั่วไป
              3.  สำรวจสถานที่ทั่วไปของโรงงาน                              
4.  สำรวจอัตราการป่วยของคนงานในโรงงาน

51.  ถ้าท่านเป็นพยาบาลประจำโรงงานแห่งหนึ่ง  มีพนักงานมาพบท่านด้วยสาเหตุถูกน้ำยาสารเคมีที่เป็นกรดกระเด็นเข้าตา ท่านจะทำอย่างไรเป็นอันดับแรก
                1.  ส่งโรงพยาบาลทันที
                2.  ใช้น้ำสะอาดล้างตามาก ๆ
                3.  ใช้น้ำยาที่เป็นด่างล้างตาทันที
                4.  ใช้น้ำเกลือ NSS หรือน้ำยาล้างตา ล้างตา

52.  การป้องกันการบาดเจ็บในโรงงานที่มีเครื่องจักร ท่านคิดว่าควรจัดการข้อใดที่สำคัญที่สุด
                1.  ดูแลคนงานให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ให้อ่อนเพลียเวลาทำงาน
                2.  จัดสิ่งแวดล้อม เช่น  จัดให้มีระดับแสงและเสียงที่เหมาะสม
                3.  มีการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้มีการชำรุด
                4.  จัดให้มีอุปกรณ์ในโรงงานที่มีระบบการป้องกันที่ดี

53.  ข้อใดเป็นข้อกำหนดที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกำหนด
                1.  สถานประกอบการที่มีคนงานตั้งแต่  50  คนขึ้นไป  ต้องมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
                2.  สถานประกอบการที่มีคนงานตั้งแต่  100  คนขึ้นไป  ต้องมีห้องพยาบาล 1 ห้อง
                3.  สถานประกอบการที่มีคนงานตั้งแต่  200  คนขึ้นไป  ต้องมีพยาบาลจำนวน  1  คน
                4.  สถานประกอบการที่มีคนงานตั้งแต่  200  คนขึ้นไป  ต้องมีแพทย์ประจำ  1  คน

54.  คนงานที่ทำงานขุดเจาะที่มีความสั่นสะเทือนนาน ๆ มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอะไร
1.  Silicosis                                                                          
2.  Asbestosis
3.  Byssinosis                                                                      
4.  Raynaud’s Phenomenon

55.  หากพยาบาลอนามัยชุมชนพบว่าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ มีโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเสียลง แม่น้ำกลิ่นเหม็น สิ่งแรกที่ควรดำเนินการคือข้อใด
                1.  เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจโดยด่วน
                2.  รณรงค์เรื่องการรักษาสภาพแวดล้อม
                3.  ติดประกาศระงับการใช้น้ำจากแม่น้ำชั่วคราว
                4.  ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหา

56.  บ่อน้ำแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากสิ่งปฏิกูล 30 เมตร ลึก 3 เมตร ขอบรัศมีกว้าง 2 ฟุตไม่มีทางระบายน้ำ จะแนะนำให้บริโภคน้ำจากบ่อนี้อย่างไร
1.  ทำทางระบายน้ำ                                                         
2.  ไม่ให้บริโภคน้ำจากบ่อนี้                
3.  ควรต้มก่อนนำมาบริโภค                                            
4.  ควรแกว่งสารส้มก่อนนำมาบริโภค

57.  อุบัติเหตุรถยนต์โดยสารพลิกคว่ำมีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก  ถ้าท่านเป็นหนึ่งในทีมที่ไปช่วยเหลือในที่เกิดเหตุ  เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุท่านควรปฏิบัติในข้อใดก่อนเป็นอันดับแรก
                1.  ประเมินสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
                2.  ประเมินสภาพผู้ป่วยอย่างละเอียด
                3.  ให้การรักษาและช่วยเปิดทางเดินหายใจ
                4.  รีบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากจุดเกิดเหตุ

58.  จากเหตุการณ์ในข้อ  57.  ท่านคิดว่าวิธีการที่จะช่วยเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บที่ไม่รู้สึกตัวออกจาก สถานที่เกิดเหตุ วิธีใดเหมาะสมที่สุดคือ
1.  การลาก                                                                           
2.  การแบก
3.  การอุ้ม  2  คน                                                               
4.  การอุ้ม  3-4  คน

59.  ข้อใดคือเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ Healthy Thailand ล่าสุด ที่เพิ่มขึ้นมาในปี พ.ศ. 2548
1.  อารมณ์                                                                            
2.  อบายมุข
3.  ออกกำลังกาย                                                                 
4.  อนามัยสิ่งแวดล้อม

60.  การรณรงค์เพื่อควบคุมการขายบุหรี่ในปัจจุบันสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านใดของ Ottawa Charter
                1.  การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ
                2.  การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
                3.  การเสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง
                4.  การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ

61.  การตรวจร่างกายเพื่อดูสภาวะการมีน้ำในช่องท้องต้องใช้ข้อใด
1.  Thomus Test                                                                 
2.  Murphy’s Sign  
3.  Shifting Dullness                                                         
4.  Abdomen Tenderness

62.  การซักประวัติอาการสำคัญของผู้ป่วยตรงกับข้อใด
                1.  รู้สึกไม่สบายมา 2 วัน
                2.  มีไข้หนาวสั่นตั้งแต่เมื่อวานเช้า
                3.  ปวดศีรษะ จุกเสียด แน่นท้อง ตั้งแต่เมื่อวานนี้
                4.  ขณะรดน้ำต้นไม้ถูกตะขาบต่อยจนแขนบวม

63.  ท่านเป็นพยาบาลอยู่ที่ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน วัดความดันโลหิต นาง ก. ได้ 160/110 mmHg ท่านจะปฏิบัติอย่างไร
                1.  แนะนำให้ไปพบแพทย์
                2.  ติดตามวัดความดันเป็นระยะ ๆ
                3.  ให้ยาลดความดันและแนะนำการปฏิบัติตัว
                4.  แนะนำให้ออกกำลังกายและงดอาหารเค็ม

64.  ในการช่วยฟื้นคืนชีพ ยาใดใช้น้อยที่สุด
1.  Atropine                                                                         
2.  Epinephine
3.  Dexamethazone                                                            
4.  Sodium Bicarbonate

65.  ผู้ป่วยมีประวัติปวดท้องมา 3 วัน อาเจียน กินยาธาตุไม่ทุเลา  ปวดท้องมากขึ้นเรื่อย ๆ ตรวจร่างกายพบ Abdominal distension, bowel sound negative, tenderness all over abdomen, P.R. เจ็บ Iliac fossa ทั้งสองข้าง ท่านจะนึกถึงโรคใดมากที่สุด
1.  Peritonitis                                                                      
2.  Gastro-enteritis
3.  Acute Appendicitis                                                      
4.  Intestinal Obstruction

66.  ผู้ประสบภัยรายใดต่อไปนี้ควรได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีแรก
                1.  ศีรษะกระแทกกะโหลกยุบ BP = 110/50 mmHg  P = 58/min  pupil  5  mm
                2.  กระดูกต้นขาหักโผล่ ร้องโวยวาย BP = 140/90 mmHg P = 96/min
                3.  หน้าอกกระแทก บ่นแน่นหน้าอก BP = 80/60 mmHg  P = 100/min  R = /min
               4.  ถูกน้ำร้อนลวกบริเวณลำตัว และส่วนเอวลงไป

67.  ผู้ป่วยชายไทย อายุ 22 ปี มาโรงพยาบาลด้วยเบ็ดเกี่ยวที่นิ้วชี้ข้างขวา มองเห็นปลายเบ็ดฝัง ในผิว การรักษาตามลำดับในข้อใดถูกต้อง
                ก.  ดึงเบ็ดออกตามรอยเดิม                                              
ข.  ตัดส่วนเงี่ยงแหลมของเบ็ดออก
                ค.  ดันให้ปลายเบ็ดโผล่ทะลุพ้นผิวหนัง                       
ง.  ลงใบมีดบริเวณที่มองเห็นเบ็ดแล้วดึงเบ็ดออก
1.  ข้อ  ข, ง, ก                                                                     
2.  ข้อ  ค, ข, ก
3.  ข้อ  ก, ข, ค                                                                    
4.  ข้อ  ง, ก, ข

68.  หลังจากผู้ป่วยได้รับยา PGS มีอาการแน่นหน้าอก หายใจลำบาก พยาบาลควรช่วยเหลือด้วยการให้ยาในข้อใดเป็นอันดับแรก
                1.  ฉีด Diphenhydramine 1 Amp เข้ากล้ามเนื้อ
                2.  ฉีด  Adrenaline 0.3 ml เข้าหลอดเลือดดำ
                3.  ฉีด  Metylamphetamine 15 mg เข้ากล้ามเนื้อ
                4.  ฉีด  Aminophyline 0.24-0.48 gm เข้าหลอดเลือดดำ

69.  ผู้ป่วยชายไทย อายุ 70 ปี ตรวจร่างกายพบข้อศอกบวม มีแผลถลอกขนาดใหญ่ เมื่อเคลื่อนไหวจะเจ็บมากขึ้น การช่วยเหลือขั้นต้นที่เหมาะสมก่อนนำส่งโรงพยาบาลคือข้อใด
1.  เข้าเฝือกชั่วคราว                                                            
2.  ประคบด้วยน้ำเย็น
3.  ทำความสะอาดแผล                                                      
4.  ให้รับประทานยาแก้ปวด

70.  เด็กชายไทยอายุ 1 ปี มีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำปนเนื้อ 3 ครั้ง ภายในเวลา 6 ชั่วโมง และมี อาเจียน 2 ครั้ง เป็นเศษอาหารและน้ำนม ยังสามารถดูดน้ำดูดนมได้ดี ควรให้การพยาบาลใด เป็นอันดับแรก
                1. งดนม                                                                               
2.  ให้น้ำตาลเกลือแร่
                3.  ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ                                      
4.  สังเกตภาวะขาดน้ำอย่างใกล้ชิด

71.  ผู้ป่วยรายใดควรได้รับการรักษา ก่อน-หลังตามลำดับ               
ก.  ผู้ป่วยชายไทยอายุ  22 ปี ถ่ายเหลว 3 ครั้ง ปวดท้องเล็กน้อย T = 38 ºC P = 98 ครั้ง/นาที
ข.  ผู้ป่วยชายไทยอายุ  55  ปี  ถูกมอเตอร์ไซด์ชน ขาหัก มีแผลเปิด ปวดขามาก 
ค.  ผู้ป่วยหญิงไทยอายุคู่ อายุ 32 ปี ปวดท้องน้อยจนตัวงอ เหงื่อออก ซีด BP = 80/60mmHg
ง.  ผู้สูงอายุหญิงไทย อายุ 73 ปี หมดสติ หายใจตื้น T = 38.5 ºC, R = 30 ครั้ง/นาที
1.  ก, ข, ค, ง                                                                       
2.  ข, ค, ก, ง
3.  ค, ง, ก, ข                                                                       
4.  ง, ก, ค, ข

72.  ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 22 ปี มีอาการปวดท้องน้อยจนตัวงอ ซีด เหงื่อออก ตัวเย็น T=38 ºC,
       P = 110 ครั้ง/นาที, BP = 80/60 mmHg. ท่านจะให้การช่วยเหลืออย่างไรบ้าง
                ก.  เปิดเส้นเลือดให้สารน้ำ                                               ข.  ใส่สายสวนปัสสาวะ
                ค.  ให้งดน้ำและอาหารทันที                                            ง.  ให้ออกซิเจน
1.  ก, ง                                                                                 
2.  ก, ค, ง
3.  ข, ค                                                                                  
4.  ก, ข, ค, ง

73.  ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 15 ปี มาด้วยอาการปวดหูด้านขวามาก มีน้ำเหลือง ๆ ไหล เยื่อแก้วหู ฉีกขาด บวม รู้สึกว่าได้ยินลดลง ท่านจะให้การรักษาเบื้องต้นผู้ป่วยรายนี้อย่างไร
               1.  Paracetamol and Pen V                                             
2.  Amoxycillin and Chloram Eyes drop
3.  Ampicillin and Pseudoephidine หยอด
4.  Cloxacillin and CPM

74.  ผู้ป่วยหญิงไทยเดินเตะก้อนหิน มีแผลฉีกขาดขนาดกว้าง 0.5 cm  ยาว 2 cm ลึก 0.7 cm เล็บ หัวแม่เท้าฉีก ท่านจะเลือกยาชาชนิดใด
1.  1%  with adrenaline                                                    
2.  2%  with adrenaline
3.  0.5without adrenaline                                          
4.  1without adrenaline

75.  นายปัญญา อายุ 31 ปี มีประวัติ Pulmonary TB กำลังได้รับการรักษา DOTS มาหาท่านด้วย อาการไอ ท่านจะให้ยาแก้ไอชนิดใดจึงจะเหมาะสม
1.  Codeine                                                                          
2.  Benzonate
3.  Bromhexine                                                                   
4.  Dextromethophane

76.  แนวคิดหลักการพัฒนาสุขภาพในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 11
คือ...........................................................................................................................

77.  โรคใดที่เป็นแนวโน้มปัญหาด้านสุขภาพในอนาคต
.................................................................................................................................

78.  ข้อใดที่แสดงว่าพยาบาลอนามัยชุมชนได้ให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการประเมินสภาวะอนามัย
1.  ทำไมแม่ไม่พาลูกไปชั่งน้ำหนักคะ
2.  วันหนึ่ง ๆ แม่ให้ลูกท่านอะไรบ้างคะ
3.  แม่คิดว่าทำอย่างไรให้ลูกอ้วนกว่านี้คะ
4.  เมื่อเทียบกับเด็ก ๆ รุ่นเดียวกัน แม่คิดว่าลูกคุณตัวเล็กกว่าไหมคะ

79.  โรงงานอุตสาหกรรมมีการกำหนดเวลาทำงานปกติของลูกจ้างกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.  42  ชั่วโมง                                                                     
2.  48  ชั่วโมง    
3.  54  ชั่วโมง                                                                     
4.  60  ชั่วโมง

80.  แสงสว่างที่ใช้ในการทำงานของพนักงานในโรงงาน ควรมีระดับความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ำกว่าใด
1.  ไม่น้อยกว่า 50 ลักส์                                                     
2.  ไม่น้อยกว่า 100 ลักส์
3.  ไม่น้อยกว่า 150 ลักส์                                                   
4.  ไม่น้อยกว่า 200 ลักส์


แสดงความคิดเห็น