https://bx.in.th/ref/SIXGUc/

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

8/25/2558

คุณประโยชน์ของมาตรฐานการพยาบาล

                    พวงรัตน์  บุญญานุรักษ์ (2538) กล่าวถึง คุณประโยชน์ของมาตรฐานการพยาบาลดังนี้

                    (1)  สร้างความสำนึกในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพการพยาบาล
                    (2)  เป็นการประกันการดูแลที่มีคุณภาพสูงสุด
                    (3)  สร้างความสำเร็จของงานการบริการพยาบาล
                    (4)  เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล
                    (5)  ป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
                    (6)  เป็นการคุ้มครองผู้ป่วย
                    (7)  เป็นการใช้ระบบการควบคุมที่มีคุณค่า
                    (8)  สร้างเอกสิทธิ์ทางวิชาชีพการพยาบาล
                    (9)  เป็นการรับรองคุณภาพการพยาบาลให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
                    (10)ให้แนวทางในการใช้ทฤษฎีการพยาบาล

                    ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามาตรฐานการพยาบาล เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวัดคุณภาพการพยาบาล ต่อผู้ใช้บริการ ต่อพยาบาลและต่อวิชาชีพ เป็นสิ่งสำคัญต่อโปรแกรมการประกันคุณภาพการพยาบาล เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ประเมินผลการพยาบาลและเป็นเอกสิทธิ์ทางวิชาชีพที่น่าภาคภูมิใจ

แสดงความคิดเห็น