https://bx.in.th/ref/SIXGUc/

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

6/21/2554

หลักเกณฑ์สำคัญในการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย

• เขียนประเด็นให้ชัดเจน ในกรอบของเรื่องที่ทำวิจัย เขียนให้กระชับ ใช้ภาษาเข้าใจง่าย

• เขียนเป็นรูปแบบประโยคบอกเล่า หรือประโยคการเปรียบเทียบ หรือประโยคความสัมพันธ์ซึ่งขึ้นกับสิ่งที่ต้องการศึกษาวิจัย

• เขียนให้ชัดเจนว่าจะศึกษาในประเด็นใดที่อยู่ในกรอบของการวิจัย ไม่ออกนอกเรื่อง ที่ทำวิจัย

• จำนวนข้อขึ้นอยู่กับขอบเขตของการวิจัย

• วัตถุประสงค์ทุกข้อที่เขียนต้องสามารถศึกษาได้ นั่นคือ ต้องถามตัวเองว่าทำได้ วัดได้ เก็บข้อมูลได้ ทั้งหมดหรือไม่

• ห้ามนำประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการวิจัยมาเขียนเป็นวัตถุประสงค์การวิจัย
แสดงความคิดเห็น