เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

สิ่งที่น่าสนใจ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

9/19/2553

แนวทางการเขียนข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล

loading...

แนวทางการเขียนข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล1.ใช้ข้อความที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพ ไม่ใช่ความต้องการทางการพยาบาล

“ต้องการสารอาหารเพิ่มขึ้น” ควรปรับเป็น “ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ”2. ใช้ “เนื่องจาก” เชื่อมข้อความทั้งสองส่วนของข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล

“ขาดประสิทธิภาพในการเผชิญปัญหา เนื่องจาก การผ่าตัดเอาเต้านมออกและอยู่ในระยะเศร้าโศก”3. ใช้ข้อความที่ไม่เสี่ยงทางกฎหมาย

“เสี่ยงต่อผิวหนังเสียหน้าที่ เนื่องจากไม่ค่อยได้รับการพลิกตัว” ควรปรับเป็น

“เสี่ยงต่อผิวหนังเสียหน้าที่ เนื่องจากการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้เพราะ Quadriplegia”4. ใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้เป็นพื้นฐานในการเขียนข้อวินิจฉัยการพยาบาล อย่านำเอาคุณค่า

และมาตรฐานของตัวพยาบาลมามีอิทธิพลต่อการวินิจฉัยทางการพยาบาล

“สุขวิทยาส่วนบุคคลไม่ดี เนื่องจากไม่อยากทำ” ควรปรับเป็น

“การดูแลรักษาสุขภาพไม่ดี เนื่องจากอยู่ในภาวะหมดหวัง”5. หลี่กเลี่ยงการสลับข้อความในข้อวินิจฉัยการพยาบาล

“ปริมาณเลือดออกจากหัวใจลดลง เนื่องจากทนต่อกิจกรรมลดลง” ควรปรับเป็น “ทนต่อกิจกรรมลดลง

เนื่องจากปริมาณเลือดออกจากหัวใจลดลง”6. หลี่กเลี่ยงการใช้อาการและอาการแสดงเป็นส่วนแรกของข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล

“กระสับกระส่าย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระดับความรู้สึกตัว”7. ข้อความทั้งสองส่วนของข้อวินิจฉัยการพยาบาลต้องไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

“ผิวหน้งเสียหน้าที่ เนื่องจากมีแผลกดทับที่ผิวหนัง” ควรปรับเป็น

“ผิวหน้งเสียหน้าที่เนื่องจากจำกัดการเคลื่อนไหวนาน”8. ข้อความทั้งสองส่วนของข้อวินิจฉัยการพยาบาลควรบ่งชี้ถึงสิ่งที่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้

“การเคลื่อนไหวบกพร่อง เนื่องจากขาทั้งสองข้างอ่อนแรง” ควรปรับเป็น

“การเคลื่อนไหวบกพร่อง เนื่องจากยังไม่รู้วิธีและพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหวที่

เหมาะสมกับพยาธิสภาพ”9. ควรหลีกเลี่ยงไม่ใช้การวินิจฉัยโรคในข้อวินิจฉัยการพยาบาล แต่ใช้เป็นเหตุผลสนับสนุนแทน

“ปวดเรื้อรัง เนื่องจากกระบวนการอักเสบเพราะ Rheumatoid Arthritis”
แสดงความคิดเห็น