เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

สิ่งที่น่าสนใจ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

6/30/2554

ความหมายองค์การพยาบาล (nursing organization)

หมายถึง การรวมกลุ่มของพยาบาลระดับต่างๆ รวมทั้งการรวมของทรัพยากรอื่นๆที่จำเป็น ได้แก่ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การบริหารวิธีการเพื่อประกอบกิจกรรมการพยาบาล (nursing service) ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ (นิตยา ศรีญาณลักษณ์, 2545)

หมายถึง องค์การทางสุขภาพที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมคุณค่าให้สังคม โดยรวบรวมการดูแลสุขภาพทุกสาขาไว้ด้วยกัน ทั้งนี้ต้องอาศัยทักษะและ ความสามารถของพยาบาล ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความคาดหวังและความเชื่อของสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Huges, 1990 อ้างใน วรรณฤดี ภู่ทอง, 2551)

อ้างอิง
วรรณฤดี ภู่ทอง(2551). การบริหารองค์กรพยาบาลและการบริหารหอผู้ป่วย. ในการบริหารการพยาบาล. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. โรงพิมพ์พิทักษ์การพิมพ์: กรุงเทพฯ.

นิตยา ศรีญาณลักษณ์. (2545). การบริหารการพยาบาล. โครงการสวัสดิการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข.
แสดงความคิดเห็น